'
 


 

ว่าที่ ร.ต.จักรภัทร ผ่องโอภาส เกษตรจังหวัดมหาสารคาม นำคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม มอบของที่ระลึกร่วมแสดงความยินดีกับอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายโอฬาร พิทักษ์ ในวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 21 ตุลาคม 2556 ณ กรมส่งเสริมการเกษตร

สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคามร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอวาปีปทุม นำกลุ่มอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน สมาชิกศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม เข้าเรียนรู้และศึกาาดูงานการเลี้ยงไส้เดือน ผลิตปุ๋ยชีวภาพ วันที่ 22 ตุลาคม 2556 ณ โรงผลิตปุ๋ยชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประชุมกลุ่มเพื่อส่งเสริมปลูกแตงโมปลอดภัย วันที่ 18 ตุลาคม 2556 ณ บ้านหัวดงนาค่าย ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ว่าที่ ร.ต.จักรภัทร ผ่องโอภาส เกษตรจังหวัดมหาสารคาม นำคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม มอบของที่ระลึกร่วมแสดงความยินดีกับอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายโอฬาร พิทักษ์ ในวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 21 ตุลาคม 2556 ณ กรมส่งเสริมการเกษตร

นายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม มอบแนวทางการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร ให้กับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดและอำเภอ ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ DW ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 10 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมโรงงานน้ำตาลมหาวัง ตำบลแก้งแก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานเกษตรจังหวัดจัดงานเลี้ยงผู้เกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน ณ สวนอาหารมารินทร์

ว่าที่ ร.ต.จักรภัทร ผ่องโอภาส เกษตรจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ :DW ครั้งที่ 4 / 2556 ในวันที่ 30 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมพิรุณ 2 สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรของจังหวัดและอำเภอได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นการขับเคลื่อนนโยบาย ประเด็นที่เป็นปัญหาในการดำเนินงานในพื้นที่

ว่าที่ ร.ต.จักรภัทร ผ่องโอภาส เกษตรจังหวัดมหาสารคาม ได้มอบหมายให้นายวรวุฒิ บุญพิมพ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายพระพร และวางพานพุ่ม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ. ในวันที่ 12 สิงหาคม 2556
นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ว่าที่ ร.ต.จักรภัทร ผ่องโอภาส เกษตรจังหวัดมหาสารคามได้นำคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม ร่วมถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ศาลา 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2556

ว่าที่ ร.ต.จักรภัทร ผ่องโอภาส เกษตรจังหวัดมหาสารคามได้นำคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม ร่วมชมนิทรรศการ ๔,๒๔๗ การทรงงานเพื่อประโยชน์สุข แห่งมหาชน ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2556

ว่าที่ ร.ต.จักรภัทร ผ่องโอภาส และเจ้าหน้าที่จากเกษตรจังหวัดมหาสารคาม ร่วมต้อนรับนายวรวุฒิ บุญพิมพ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 7 มิถุนายน 2556
ว่าที่ ร.ต.จักรภัทร ผ่องโอภาส เกษตรจังหวัดมหาสารคาม
เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอ ประจำเดือน พฤษภาคม 2556
ที่ห้องประชุมพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รัฐมนตรีช่วยว่่าการเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ณ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโคกก่อง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

 

ว่าที่ ร.ต.จักรภัทร ผ่องโอภาส และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกันอำลาและส่งนายณรงค์ การนา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ย้ายไปดำรงตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม ร่วมอวยพรในวันคล้ายวันเกิด ว่าที่ รต.จักรภัทร ผ่องโอภาส เกษตรจังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 18 เมษายน 2556 ณ เรือนจักรภัทร
ว่าที่ ร.ต.จักรภัทร ผ่องโอภาส เกษตรจังหวัดมหาสารคามและคณะ รวมทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ พ่อค้า และ ประชาชน ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 11 เมษายน 2556 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
ว่าที่ ร.ต.จักรภัทร ผ่องโอภาส เกษตรจังหวัดมหาสารคาม
เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอประจำสัปดาห์ ในวันที่ 9 เมษายน 2556 ที่ห้องประชุมพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
นายวิจิตร รินทระ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น และคณะ ได้ติดตามนิเทศงานสำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 27 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

ว่าที่ ร้อยตรี จักรภัทร ผ่องโอภาส เกษตรจังหวัดมหาสารคาม ได้มอบหมายให้นายบุญมีแท่นงามหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และคณะดำเนินการอบรมเกษตรกรโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ หลักสูตร"การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจ" ในวันที่ 12 -14 มีนาคม 2556 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

ว่าที่ ร.ต.จักรภัทร ผ่องโอภาส เกษตรจังหวัดมหาสารคาม เดินสายมอบนโยบาย ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ การขึน้ ทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๕๕/๕๖ การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ และการปลูกพืชฤดูแล้ง ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตร
อำเภอเชียงยืน เมืองมหาสารคาม
และสำนักงานเกษตรอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

 

ข้าวแตนน้ำแตงโม
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองบัวดง
เสื่อกกลายมัดหมี่
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแพง
ผ้าฝ้าย
ไหมฝ้ายงัวบาพัฒนา
ผ้าไหมทอง
วิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมทอง
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง สอบราคาจ้างทำป้ายศูนย์ข้าวชุมชน โครงการพัฒนาคุณภาพและผลผลิตข้าวหอมมะลิจังหวัดด้วยระบบGAP(เพิ่มเติม) 26 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2557
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการวัสดุโครงการพัฒนาคุณภาพและผลผลิตข้าวหอมมะลิครบวงจร 30 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2557
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ชีวภัณฑ์ จำนวน 2 หลัง พร้อมเครื่องปรับอากาศ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 13 มิถุนายน 2557
ประชาสัมพันธ์โครงการฮักแพง เบิ่งแงง คนสารคาม พร้อมด้วยสภาฮักแพง เบิ่งแงงคนสารคามและภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมในจังหวัดมหาสารคาม จัดงานมหกรรมโฮมแฮง ฮักแพง เบิ่งแงงคนมหาสารคามขึ้นระหว่างวันที่  ๕-๖ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประกาศเตือนภัยการระบาดเพลี้ยแป้งสีชมพูมันสำปะหลัง ที่ยังคงมีแนวโน้มการระบาดในพื้นที่มากขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวย โดยเฉพาะเกษตรกรที่ใช้ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่มีเพลี้ยแป้งไปปลูก และทิ้งซากไว้ในแปลงหรือข้างแปลง

ประกาศเตือนภัยการระบาดด้วงดำในนาข้าว หรือที่เกษตรกรในพื้นที่ระบาดรู้จักในชื่อ ด้วงซัดดำ โดยเฉพาะนาข้าวที่ขาดแคลนน้ำ

ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม พลิกวิกฤตภัยแล้งรวมกลุ่มผลิตขนมเทียนแก้วออกขาย มีเคล็ดลับการเตรียมแป้งและไส้ขนมให้มีรสดชาดดี สร้างรายได้อย่างงดงาม

เกษตรจังหวัดมหาสารคาม ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโรคไหม้ข้าว ในพื้นที่อำเภอยางสีสุราช และอำเภอเมืองมหาสารคาม  เพื่อให้การช่วยเหลือและหยุดการแพร่ระบาดของโรค

ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาประเมินแปลงรับรองระบบการผลิตข้าว GApโครงการข้าวครบวงจรจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมป้องกันกำจัดศัตรูพืช โดยชีววิธี
26 ก.พ
. 56

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน
12 ก.พ
. 56

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
7 ก.พ
. 56
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศร้อนกับฟ้าหลัวในตอน
กลางวัน อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศา มีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรง  บางแห่ง ร้อยละ 10
ของพื้นที่ ลมใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
 
 

 

ด้านกายภาพ
ด้านการเมืองการปกครอง
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านทรัพยากรธรรมชาต
ิและสิ่งแวดล้อม
เตือนภัยมหาสารคาม
ระบบ GIS จังหวัด
รายงานราคาปุ๋ยเคมี
ราคาวัตถุดิบสำคัญ
ราคาเฉลี่ยรายเดือนของ
สินค้าสำคัญในตลาด กทม.
ราคาสินค้าการเกษตร
ณ ตลาดสี่มุมเมือง
ปริมาณและมูลค่าการส่งออก
สินค้าเกษตรรายเดือน
ผักบุ้งจีน
ผักหวานป่า
การปลูกแตงกวา
การปลูกขมิ้นชัน
การปลูกถั่วเขียว
การปลูกถั่วฝักยาว
การปลูกผักกาดขาวปล
การปลูกหน่อไม้ฝรั่ง
หน่อขาว
การปลูกหน่อไม้ฝรั่ง
การปลูกมันแกว
การบริหารโครงการและ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การจัดการความรู้
(doae KM)
คลังข้อมูล สพท.
พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหาร ราชการ แผ่นดิน
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550
พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการ พลเรือน ฉบับใหม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระทำความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ 2550
โครงการขยายผลการ
พัฒนาบุคลากรด้วยสื่ออิเล็ก
ทรอนิกส์แบบออนไลน
13 font for Usc
โปรแกรม mind map
โปรแกรม Skype
โปรแกรม Cor_FTP
โปรแกรม Farmdev  
โปรแกรม JOB  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

คำขวัญจังหวัด
โครงสร้างองค์กร
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประชุม DW
ประชุมสำนักงาน
ประชุมธุรการ
ประชุมเคหกิจเกษตร
ครัวเรือนเกษตรกร
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ทางการเกษตร
พืชเศรษฐกิจ
คู่มือมาตรฐานพันธุ์พืช
และราคากลางปัจจัยการผลิต
คาดคะเนผลผลิตข้าว
สภาพการทำนาป
สภาพการทำนาปรัง
ทำเนียบหมู่บ้าน
ข้อมูล ศบกต.
ปฎิทินการจัดส่งรายงาน
รายงานพืชฤดูแล้ง
ทำเนียบเกษตรอำเภอ
E-mail อำเภอ
หมายเลขโทรศัพท์อำเภอ
Link-webอำเภอ
โครงการ ปี 53
โครงการ ปี 54
ผู้รับผิดชอบหลักประจำ
โครงการ
ศูนย์บริการคืออะไร
รายชื่อเกษตรตำบล
แผนพัฒนาการเกษตร
ระดับตำบล
แผนที่แสดงที่ตั้งศูนย์บริการฯ
ศูนย์บริการดีเด่นของจังหวัด
การประกวดศูนยบริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจำตำบล ปี 2553
ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร
รายงานสถานภาพกลุ่ม
ข้อมูลพื้นฐานกลุ่ม
ยุวเกษตรกร
รายงานสถานภาพกลุ่ม
คู่มือการใช้งานสำหรับ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
การประกวดผลผลิตข้าวนาปี
ปีการผลิต ปี 2555/56

การประกวดศูนย์บริการฯ
สรุปการประกวดงานส่งเสริม
การเกษตร ปี 2553
การสรรหาบุคคลเข้า
รับราชการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ
ระบบพนักงานราชการ
โยกย้ายข้าราชการ
คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
ประเมินผลงาน
ผลการประเมินบุคคล
เพื่อเลื่อนระดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และ
เครื่องแบบราชการ
เกษียณอายุราชการปกติ
และก่อนกำหนด
แบบฟอร์มราชการ
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.)
ขึ้นทะเบียนการปลูก
พืชเศรษฐกิจ
ระบบสารสนเทศการผลิต
ด้านเกษตร
โปรแกรมสารสนเทศทรัพยากร
บุคคล
ส่งภาพข่าวกรมส่งเสริม
การเกษตร
ผล/แผนปฎิบัติการรายงาน
e-Project