IE 7 ขึ้นไป เว็ปไซต์นี้แสดงผลได้สมบูรณ์ที่ความละเอียดหน้าจอ [ 1280 x 720 ] pixels
 
  .>>> คำขวัญประจำจังหวัดมหาสารคาม : พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักศิลานคร >>> ค่านิยมกรมส่งเสริมการเกษตร : กรมส่งเสริมการเกษตรมีคนอยู่ทั่วทิศ เป็นมิตรแท้ของเกษตกร  

 
   
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต
ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
   
อำเภอเมืองมหาสารคาม
อำเภอแกดำ
อำเภอโกสุมพิสัย
อำเภอกันทรวิชัย
อำเภอเชียงยืน
อำเภอบรบือ
อำเภอนาเชือก
อำเภอพยัคภูมิพิสัย
อำเภอวาปีปทุม
อำเภอนาดูน
อำเภอยางสีสุราช
อำเภอกุดรัง
อำเภอชื่นชม

     
 

 
แบบฟอร์มแผน-ผล การปฏิบัติงาน
รายบุคคล รายเดือน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงานสำนักงาน
รายเดือน
แบบรายงานแผนการปฏิบัติงาน
การตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการ/
กิจกรรมสำคัญ แบบรายงานที่
>แบบ 3 >แบบ 4 >แบบ 5
แผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความ
ต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหา
ภัยแล้ง ปี 2558/59
นโยบาย รมว.เกษตรและสหกรณ์
แบบฟอร์มหนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการเกษตร
ใบรับรองเงินเดือน
เอกสาร "คณะขับเคลื่อนนโยบาย
ก.เกษตรฯ แบบเบ็ดเสร็จ" single
Command
แบบ กสก. ปี2559
คู่มืออบรมเกษตรกรฯ ภัยแล้ง 2558/59
เกณฑ์คะแนน พ.ร.บ.อำนวยความ
สะดวกฯ         
   
" วันรณรงค์ขยายผลการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต"
   
" ประกวดคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ปี 2559"
   
  วันที่ 23 มี.ค.59 นายสุรสิทธิ์ สิงหพรพงศ์พงศ์ เกษตรจังหวัด
มหาสารคาม เป็นประธานเปิดงานวันรณงค์ขยายผลการใช้ปุ่ยเพื่อ
ลดต้นทุนการผลิตฯ ณ บ้านวังทอง ต.ห้วยเตย อ.กุดรัง
  วันที่ 17-24 มี.ค.59 นายปราโมทย์ วัฒนะ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาเกษตรกร นำคณะกรรมการออกประกวดคัดเลือกวิสาหกิจ
ชุมชน ดีเด่น ปี 2559

   
           
               
           
   
" โครงการส่งเสริมการปลูกอ้อยแปลงใหญ่ "
   
" Single Command "
   
  วันที่ 23 มี.ค.2559 นายสุรสิทธิ์ สิงหพรพงศ์ เกษตรจังหวัดมหาสารคาม
เป็นประธานมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการปลุกอ้อยแปลงใหญ่
ณ บ้านโคกล่าม ต.บรบือ อ.บรบือ

  วันที่ 14 มี.ค. 2559 นายสรุสิทธิ์ สิงหพรพงศ์ เกษตรจังหวัด
มหาสารคาม เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรฯ
แบบเบ็ดเสร็จฯ ตามมาตรการที่ 3 และ4

   
           
               
           
   
" วันรณรงค์ไถกลบตอซังข้าวนาแปลงใหญ่ "
   
" จัดกระบวนการเรียนรู้แก่สมาชิก ศจช."
   
  วันที่ 7 มี.ค.59 นายสุรสิทธิ์ สิงหพรพงศ์ เกษตรจังหวัดมหาสารคาม
นำเกษตรอำเภอทั้ง 13 อำเภอ ร่วมงานไถกลบตอซังนาแปลงใหญ่
ณ บ้านาทอง ต.นาทอง อ.เชียงยืน

  วันที่ 10 มี.ค. 59 กลุ่มอารักขาพืช ร่วมกับสนง.เกษตรอำเภอแกดำ
ร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้แก่สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนฯ ครั้งที่ 3
ณ ศจช.ต.มิตรภาพ อ.แกดำ

   
           
               
       
               
 
ด้วงหนวดยาวอ้อย
  ปีที่ 14 ฉบับที่ 11 (2 มี.ค.2559)
ไรแดงศัตรูมันสำปะหลัง
  ปีที่ 14 ฉบับที่ 10 (1 มี.ค.2559)
เพลี้ยแป้งุมันสำปะหลัง
  ปีที่ 14 ฉบับที่ 9 (1 มี.ค..2559)
หนอนกออ้อย
  ปีที่ 14 ฉบับที่ 8 (24 ก.พ.2559)
โคนเน่า-หัวเน่ามันสำปะหลัง
  ปีที่ 14 ฉบับที่ 6 (15 ก.พ.2559)
หนอนใยผัก
  ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 (22 ม.ค.2559)
  ข่าวเพิ่มเติม
   
   
       
1 สอบราคาจ้างปรับพื้นที่นาและเตรียมดินปลุกมันสำปะหลัง  
    โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของพื้นที่ (มันสำปะหลัง) 10-03-2559  
    รายละเอียด 1 รายละเอียด 2  
       
2 สอบราคาซื้อปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด  
    โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของพื้นที่ (มันสำปะหลัง) 10-03-2559  
    รายละเอียด 1 รายละเอียด 2  
       
3. ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)  
    โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2559 09-03-2016 รายละเอียด  
       
4. ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)  
    โครงการพัมนาคุณภาพและผลผลิตข้าวหอมมะลิครบวงจร ปี 2559 15-03-2016 รายละเอียด  
       
       
       
       
    อ่านข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มเติม  
       
   
  1 ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
 
    พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558
 
    โดยไม่ถือเป็นวันลา  
2. การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2558  
3. ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 8 ม.ค. 59 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรม
 
    หลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) รุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 8  
4. จังหวัดมหาสารคาม กำหนดจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ วันที่ 23 ธ.ค. 2558 ณ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม  
5 ผลการประกวดผลผลิตทางการเกษตรงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ 150 ปี มหาสารคาม    
6 ประกาศ ผลการประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดมหาสารคาม ปีการผลิต 2558/59    
       
       
 
 
 
 
 

 

 
 สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 120 บ้านแวงน่าง ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 0-4377-7837 , 0-4377-7137 โทรสาร 0-4377-7519
e- mail Address = mahasarakham@doae.go.th ผู้ดูแลเว็บไซต์ :