IE 7 ขึ้นไป เว็ปไซต์นี้แสดงผลได้สมบูรณ์ที่ความละเอียดหน้าจอ [ 1280 x 720 ] pixels
  . คำขวัญประจำจังหวัดมหาสารคาม : พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักศิลานคร ค่านิยมกรมส่งเสริมการเกษตร : กรมส่งเสริมการเกษตรมีคนอยู่ทั่วทิศ เป็นมิตรแท้ของเกษตกร  
                     
  เอกสารโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59
และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
 
 
อำเภอเมืองมหาสารคาม
อำเภอแกดำ
อำเภอโกสุมพิสัย
อำเภอกันทรวิชัย
อำเภอเชียงยืน
อำเภอบรบือ
อำเภอนาเชือก
อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
อำเภอวาปีปทุม
อำเภอนาดูน
อำเภอยางสีสุราช
อำเภอกุดรัง
อำเภอชื่นชม           
               

      "ปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไม่เหมาะสม
เป็นปลูกอ้อย "
    "อบรมหลักสูตร GAP อาสา"      
               
      8 มิ.ย.59 นายสุรสิทธิ์ สิงหพรพงษ์
เกษตรจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน
เปิดงานวันรณรงค์สาธิต โครงการปรับเปลี่ยน
พื้นที่นาไม่เหมาะสมเป็นปลูกอ้อย ปี 2559
อ.นาเชือก
  3 มิ.ย.59 นายสุรสิทธิ์ สิงหพรพงษ์
เกษตรจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน
เปิดการอบรม จนท.และเกษตรกร หลักสูตร
GAP อาสา

     
               
                   
              
      "อบรมหลักสูตร GAP อาสา"     "เกษตรแปลงใหญ่"      
               
 
แบบฟอร์มแผน-ผล การปฏิบัติงาน
รายบุคคล รายเดือน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงานสำนักงาน
รายเดือน
แบบรายงานแผนการปฏิบัติงาน
การตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการ/
กิจกรรมสำคัญ แบบรายงานที่
>แบบ 3 >แบบ 4 >แบบ 5
แผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความ
ต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหา
ภัยแล้ง ปี 2558/59
นโยบาย รมว.เกษตรและสหกรณ์
แบบฟอร์มหนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการเกษตร
ใบรับรองเงินเดือน
เอกสาร "คณะขับเคลื่อนนโยบาย
ก.เกษตรฯ แบบเบ็ดเสร็จ" single
Command
แบบ กสก. ปี2559
คู่มืออบรมเกษตรกรฯ ภัยแล้ง 2558/59
เกณฑ์คะแนน พ.ร.บ.อำนวยความ
สะดวกฯ
  วันที่ 3 มิ.ย.59 สนง.เกษตรจังหวัดมหาสารคาม
นำเจ้าหน้าที่และเกษตรกร ผู้เข้ารับการอบรม
หลักสูตร GAP อาสา ศึกษาดูงานแปลงมะม่วง
ที่ได้รับมาตรฐาน GAP

  วันที่ 31 พ.ค.59 นายโชคชัย เดชอมรธัญ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน
เปิดงานแปลงอ้อยต้นแบบปลูกด้วยวิธีการ
เกษตรแบบครบวงจร "เกษตรแปลงใหญ่"
     
               
                   
               
      "พิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ประสบภัยด้านการเกษตร(ข้าว) "
    "ปิดการอบรม ศพก."      
               
   

 

วันที่ 30 พ.ค.59 นายโชคชัย เดชอมรธัญ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน
พิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ
ด้านพืช (ข้าว) ปี 2558/59
  วันที่ 26 พ.ค.59 นายธนิตย์ เอนกวิทย์
ผู่้ตรวจราชการก.เกษตรฯ ติดตามโครงการ
อบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพฯ ณ ศพก. อ.นาดูน
จ.มหาสารคาม รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 3
     
               
                     
 


     
       
       
   
 
     
     
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร    
      โครงการพัฒนาคุณภาพและผลผลิตข้าวหอมมะลิครบวงจร ปี 2559    
      17-05-2559 รายละเอียด 1 รายละเอียด 2 รายละเอียด 3    
                   
  สอบราคาจ้างปรับพื้นที่นาและเตรียมดินปลูกมันสำปะหลัง    
      โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของพื้นที่ (มันสำปะหลัง)    
      10-03-2559 รายละเอียด    
โรคแคงเกอร์มะนาว
  ปีที่ 14 ฉบับที่ 26 (18พ.ค.59)
เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง
  ปีที่ 14 ฉบับที่ 22 (21เม.ย.59)
ไรแดงศัตรูมันสำปะหลัง
  ปีที่ 14 ฉบับที่ 21 (20 มี.ค.2559)
โรครากเน่าโคนเน่า
  ปีที่ 14 ฉบับที่ 23 (27 เม.ย.2559)
เพลี้ยไฟ
  ปีที่ 14 ฉบับที่ 15 (23 มี.ค.2559)
โคนเน่า-หัวเน่ามันสำปะหลัง
  ปีที่ 14 ฉบับที่ 6 (15 ก.พ.2559)
  ข่าวเพิ่มเติม
   
                   
  สอบราคาซื้อปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด    
      โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของพื้นที่ (มันสำปะหลัง)    
      10-03-2559 รายละเอียด    
         
  ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)    
      โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2559 09-03-2016 รายละเอียด    
                 
  อ่านข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มเติม    
           
   
   
       
       
                   
                   
       
     
     
     
     
     
     
 
   
     
     
                   
       
     
     
     
     
                     
                     
                     
                       
                       
                       
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 120 บ้านแวงน่าง ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 0-4377-7837 , 0-4377-7137 โทรสาร 0-4377-7519
e- mail Address = mahasarakham@doae.go.th ผู้ดูแลเว็บไซต์ :