IE 7 ขึ้นไป เว็ปไซต์นี้แสดงผลได้สมบูรณ์ที่ความละเอียดหน้าจอ [ 1280 x 720 ] pixels
  . คำขวัญประจำจังหวัดมหาสารคาม : พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักศิลานคร ค่านิยมกรมส่งเสริมการเกษตร : กรมส่งเสริมการเกษตรมีคนอยู่ทั่วทิศ เป็นมิตรแท้ของเกษตกร  
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตรโครงการส่งเสริมการผลิต พืชเศรษฐกิจของจังหวัดมหาสารคาม
                       
     
 
 
อำเภอเมืองมหาสารคาม
อำเภอแกดำ
อำเภอโกสุมพิสัย
อำเภอกันทรวิชัย
อำเภอเชียงยืน
อำเภอบรบือ
อำเภอนาเชือก
อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
อำเภอวาปีปทุม
อำเภอนาดูน
อำเภอยางสีสุราช
อำเภอกุดรัง
อำเภอชื่นชม

           
    แผนพัฒนาการเกษตรจังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560      

   
     
         
         
         
         
              
      "ผู้ว่าฯมหาสารคาม ขับเคลื่อน
เกษตรทฤษฎีใหม่"
    "มหาสารคาม 4.0"      
               
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คู่มือการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร >คู่มือ >ปกคู่มือ >แผนการใช้จ่ายโครงการ >แผนการใช้จ่ายงบประมาณ >แผนการฝึกอบรม1 >แผนการฝึกอบรม 2> แผนปฏิบัติงาน 1>แผนปฏิบัติงาน 2
คู่มือโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แผนปฏิบัติงานโครงการฯ ปี 2560
แบบฟอร์มแผน-ผล การปฏิบัติงาน
รายบุคคล รายเดือน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงานสำนักงาน
รายเดือน
แบบรายงานแผนการปฏิบัติงาน
การตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการ/
กิจกรรมสำคัญ แบบรายงานที่
>แบบ 3 >แบบ 4 >แบบ 5
แผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความ
ต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหา
ภัยแล้ง ปี 2558/59
นโยบาย รมว.เกษตรและสหกรณ์
แบบฟอร์มหนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการเกษตร
ใบรับรองเงินเดือน
เอกสาร "คณะขับเคลื่อนนโยบาย
ก.เกษตรฯ แบบเบ็ดเสร็จ" single
Command
แบบ กสก. ปี2559
คู่มืออบรมเกษตรกรฯ ภัยแล้ง 2558/59
เกณฑ์คะแนน พ.ร.บ.อำนวยความ
สะดวกฯ
  วันที่ 21 เม.ย.2560นายเสน่ห์ นนทะโชติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน
การประชุมขับเคลื่อนโครงการ 5 ประสาน
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง

  วันที่ 8-9 เม.ย.2560 สำนักงานเกษตรจังหวัด
มหาสารคาม สำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ
จัดนิทรรศการ มหาสารคาม 4.0 ...
     
               
                   
               
      " รองปลัดก.เกษตรฯ ติดตามงาน
เกษตร ทฤษฎีใหม่ "
    "5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ"      
               
   

 

วันที่ 8 เม.ย.2560 น.สพ.ธนิตย์ เอนกวิทย์
รองปลัดกระทระทรวงเกษตรฯ ติดตามงาน
โครงการ" 5ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่
ถวายในหลวง" ในพื้นที่อ.วาปีปทุม...
 

วันที่ 5 เม.ย.2560 นายประโมทย์ วัฒนะ
หน.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เข้าร่วมการอบรม โครงการ " 5 ประสาน
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง"
ณ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม...

     
               
                     
 
 

     
       
       
   
 
     
 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 1.แผนจ้างไถ(ข้าวอินทรีย์) 2.แผนซื้ออ้อยกลุ่ม 3.แผนเรือนโรง(ข้าวอินทรีย์) 4.แผนโรงสี(ข้าวอินทรีย์)

   
         
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจของจังหวัดมหาสารคาม กิจกรรมส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงาน (แปลงใหญ่)    
         
    ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตรโครงการส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจ ของจังหวัดมหาสารคาม กิจกรรมส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงาน (แปลงใหญ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด 1 รายละเอียด 2 รายละเอียด 3 รายละเอียด 4 รายละเอียด 5    
         
    เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561    
   

 

   
    ประกาศ สอบราคาจ้างตรวจรับรองแปลงข้าวอินทรีย์รายเดี่ยว โครงการส่งเสริมการผลิต
ข้าวอินทรีย์ ปี ๒๕๖๐
รายละเอียด 1 รายละเอียด 2 รายละเอียด 3
   
         
    ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถเกี่ยวนวดข้าวขนาดใหญ่และเทเลอร์พร้อมขนย้าย
รายละเอียดเพิ่มเติม
   
         
    ประกาศประกวดราคาซื้อครภัณฑ์การเกษตร รถเกี่ยวนวดข้าวขนาดกลางและเทเลอร์พร้อมขนย้าย
รายละเอียดเพิ่มเติม

   
         
    เรื่อง (ร่าง) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถเกี่ยวนวดข้าวขนาดกลางพร้อมเทเลอร์
ขนย้าย โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปี 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
   

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รายละเอียด 1 และ 2

   
                   
    รื่อง (ร่าง) ประกาศประกวดราคมซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิต
และเพิ่มมูลค่า ผลผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง งบประมาณเพิ่มเติม ปี 2560
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
     

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รายละเอียด 1 2 และ 3

   
                   
โรคไหม้ข้าว
  ปีที่ 14 ฉบับที่ 34 (15ก.ค.59)
เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง
  ปีที่ 14 ฉบับที่ 22 (21เม.ย.59)
ไรแดงศัตรูมันสำปะหลัง
  ปีที่ 14 ฉบับที่ 21 (20 มี.ค.2559)
โรครากเน่าโคนเน่า
  ปีที่ 14 ฉบับที่ 23 (27 เม.ย.2559)
เพลี้ยไฟ
  ปีที่ 14 ฉบับที่ 15 (23 มี.ค.2559)
โคนเน่า-หัวเน่ามันสำปะหลัง
  ปีที่ 14 ฉบับที่ 6 (15 ก.พ.2559)
  ข่าวเพิ่มเติม
   
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฉางข้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    
      โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รายละเอียด 1 และ 2    
         
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฉางข้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    
      โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รายละเอียด 1 และ 2    
                 
  อ่านข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มเติม    
           
       
       
       
       
   
   
       
       
                   
                   
       
     
     
     
     
     
     
 
   
     
     
    ขอเชิญเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น      
                   
                   
     
     
     
     
     
                     
                     
                     
                       
                       
                       
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 120 บ้านแวงน่าง ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 0-4377-7837 , 0-4377-7137 โทรสาร 0-4377-7519
e- mail Address = mahasarakham@doae.go.th ผู้ดูแลเว็บไซต์ :