IE 7 ขึ้นไป เว็ปไซต์นี้แสดงผลได้สมบูรณ์ที่ความละเอียดหน้าจอ [ 1280 x 720 ] pixels
  . คำขวัญประจำจังหวัดมหาสารคาม : พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักศิลานคร ค่านิยมกรมส่งเสริมการเกษตร : กรมส่งเสริมการเกษตรมีคนอยู่ทั่วทิศ เป็นมิตรแท้ของเกษตกร  
                     
  โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น
 
 
อำเภอเมืองมหาสารคาม
อำเภอแกดำ
อำเภอโกสุมพิสัย
อำเภอกันทรวิชัย
อำเภอเชียงยืน
อำเภอบรบือ
อำเภอนาเชือก
อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
อำเภอวาปีปทุม
อำเภอนาดูน
อำเภอยางสีสุราช
อำเภอกุดรัง
อำเภอชื่นชม           
               

      "ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติวันแม่"     "คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ"      
               
    วันที่ 10 ก.ค.59 สนง.เกษตรจังหวัดมหาสารคาม
จัดกิจกรรม"โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ
เทิดไท้ 84 พรรษา องค์ราชินี"
  วันที่ 17 ส.ค.59 จังหวัดมหาสารคาม
จัดงานคลืนิเกษตรเคลื่อนที่ฯ ณ อบต.
ราษฎร์พัฒนา อ.พยัตฆภูมิพิสัย ...

     
               
                   
              
      "รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรพบปะ
ชาวส่งเสริมการเกษตรมหาสารคาม"
    "รองอธส.เยี่ยมชมกลุ่มสถาบันเกษตรกร "      
               
 
แบบฟอร์มแผน-ผล การปฏิบัติงาน
รายบุคคล รายเดือน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงานสำนักงาน
รายเดือน
แบบรายงานแผนการปฏิบัติงาน
การตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการ/
กิจกรรมสำคัญ แบบรายงานที่
>แบบ 3 >แบบ 4 >แบบ 5
แผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความ
ต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหา
ภัยแล้ง ปี 2558/59
นโยบาย รมว.เกษตรและสหกรณ์
แบบฟอร์มหนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการเกษตร
ใบรับรองเงินเดือน
เอกสาร "คณะขับเคลื่อนนโยบาย
ก.เกษตรฯ แบบเบ็ดเสร็จ" single
Command
แบบ กสก. ปี2559
คู่มืออบรมเกษตรกรฯ ภัยแล้ง 2558/59
เกณฑ์คะแนน พ.ร.บ.อำนวยความ
สะดวกฯ
  วันที่ 17 ส.ค.59 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์
รองอธิบดี กรมส่งเสริมการเกษตร พบปะ
และมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตร ในการสัมมนาเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด (DW) 2/2559 ....

  วันที่ 17 ส.ค.59 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์
รองอธิบดี กรมส่งเสริมการเกษตร ออกพื้นที่เพื่อ
เยี่ยมเยือนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน Young Smart
Farmer และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ...
     
               
                   
               
      "เกษตรกรรมทางเลือกอื่น "     "ผู้ตรวจราชการก.เกษตรฯ ติดตามงาน"      
               
   

 

วันที่ 24 ส.ค.59 นายสุรสิทธิ์ สิงหพรพงศ์
เกษตรจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุม
ชี้แจง "โครงการปรับเปลี่ยนพื้นทนาไม่เหมาะสม
เป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น"
 

วันที่ 8-9 ส.ค.59 นายธนิตย์ เอนกวิทย์ ผู้ตรวจ
ราชการก.เกษตรฯ ออกติดตามงาน ในพื้นที่
จ.มหาสารคาม อ.กุดรังและอ.วาปีปทุม...

     
               
                     
 


     
       
       
   
 
     
     
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร    
      โครงการพัฒนาคุณภาพและผลผลิตข้าวหอมมะลิครบวงจร ปี 2559    
      17-05-2559 รายละเอียด 1 รายละเอียด 2 รายละเอียด 3    
                   
  สอบราคาจ้างปรับพื้นที่นาและเตรียมดินปลูกมันสำปะหลัง    
      โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของพื้นที่ (มันสำปะหลัง)    
      10-03-2559 รายละเอียด    
โรคไหม้ข้าว
  ปีที่ 14 ฉบับที่ 34 (15ก.ค.59)
เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง
  ปีที่ 14 ฉบับที่ 22 (21เม.ย.59)
ไรแดงศัตรูมันสำปะหลัง
  ปีที่ 14 ฉบับที่ 21 (20 มี.ค.2559)
โรครากเน่าโคนเน่า
  ปีที่ 14 ฉบับที่ 23 (27 เม.ย.2559)
เพลี้ยไฟ
  ปีที่ 14 ฉบับที่ 15 (23 มี.ค.2559)
โคนเน่า-หัวเน่ามันสำปะหลัง
  ปีที่ 14 ฉบับที่ 6 (15 ก.พ.2559)
  ข่าวเพิ่มเติม
   
                   
  สอบราคาซื้อปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด    
      โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของพื้นที่ (มันสำปะหลัง)    
      10-03-2559 รายละเอียด    
         
  ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)    
      โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2559 09-03-2016 รายละเอียด    
                 
  อ่านข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มเติม    
           
   
   
       
       
                   
                   
       
     
     
     
     
     
     
 
   
     
     
    ขอเชิญเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น      
                   
                   
     
     
     
     
     
                     
                     
                     
                       
                       
                       
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 120 บ้านแวงน่าง ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 0-4377-7837 , 0-4377-7137 โทรสาร 0-4377-7519
e- mail Address = mahasarakham@doae.go.th ผู้ดูแลเว็บไซต์ :