IE 7 ขึ้นไป เว็ปไซต์นี้แสดงผลได้สมบูรณ์ที่ความละเอียดหน้าจอ [ 1280 x 720 ] pixels
 
คำขวัญประจำจังหวัดมหาสารคาม : พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักศิลานคร

แผนที่จังหวัดมหาสารคาม


ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร
จังหวัดมหาสารคาม

 
ดาวน์โหลดข้อมูล
ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตรปี 2559
...........................
..........................
.........................
เว็ปไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ
.............................................................

ราคาสินค้าเกษตรวันนี้

เตรียมพร้อมการจัดงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ 150 ปี มหาสารคามฯ
อ่านเพิ่มเติม
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
อ่านเพิ่มเติม
แปลงต้นแบบโครงหารส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่(อ้อย)
อ่านเพิ่มเติม

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือโครงการปี 2559

อ่านเพิ่มเติม
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


ฉบับที่ 1 - การจัดจ้างเหมาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP จ านวน 800 แปลง

โครงการพัฒนาคุณภาพและผลผลิตข้าวหอมมะลิจังหวัดด้วยระบบ GAP(โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558)จังหวัดมหาสารคาม


ฉบับที่ 2 - จ้างตรวจประเมินแปลงระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

โครงการพัฒนาคุณภาพและผลผลิตข้าวหอมมะลิจังหวัดด้วยระบบ GAP (ข้าวอินทรีย์) ปี 2558
(โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558)จังหวัดมหาสารคาม
   

 


ข้าวแตนน้ำแตงโม กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองบัวแดง

เสื่อกกลายมัดหมี่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแพง

ผ้าฝ้าย ไหมฝ้ายงัวบาพัฒนา

ผ้าไหมทอง วิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมทอง

 


นายสุรสิทธิ์ สิงหพรพงศ์
เกษตรจังหวัดมหาสารคาม


งานโครงการที่สำคัญปี 2556


งานฝ่ายบริหารงานบุคคล
ข้อมูลงานสถาบันเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มยุวเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
งานบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศ
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.)
ขึ้นทะเบียนการปลูก พืชเศรษฐกิจ
ระบบสารสนเทศการผลิต
ด้านการเกษตร
โปรแกรมสารสนเทศทรัพยากร
บุคคล
ผล/แผนปฎิบัติการรายงาน
e-Project
 
ข้อมูลระบบสารสนเทศ
รายงานสภาพการทำนาปี
รายงานสภาพการทำนาปรัง
รายงานการปลูกพืชฤดูแล้ง
ข้อมูล ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ข้อมูลทำเนียบหมู่บ้าน
รายงานการประชุม
ประชุมเกษตรอำเภอ
ประชุม DW
ประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดฯ
ประชุมกลุ่มงานธุรการ
ประชุมกลุ่มงานเคหกิจเกษตร
รายงานประจำปี
รายงานประจำปี 2553
รายงานประจำปี 2552

 ศูนย์บริการคืออะไร
 รายชื่อเกษตรตำบล
 แผนพัฒนาการเกษตร
ระดับตำบล
 แผนที่แสดงที่ตั้งศูนย์บริการฯ
 ศูนย์บริการดีเด่นของจังหวัด
 การประกวดศูนยบริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจำตำบล ปี 2553

 

กรมส่งเสริมการเกษตร ทางเลือกโครงการ แผนพัฒนาการเกษตร อาสาสมัครเกษตร สารสนเทศจัดการองค์กร
เตือนระบาดศัตรูพืช มาตรการประหยัดพลังงาน
ระบบ GFMIS เงินเดือนข้าราชการลูกจ้าง
ศูนย์บริการร่วมกรมส่งเสริมการเกษตร เงินเดือนข้าราชการบำนาญ
webmail กรมส่งเสริมฯ สภาเกษตรกรแห่งชาติ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร
GIS ระบบภูมิสารสนเทศ ผลงานวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร วารสารกรมส่งเสริมการเกษตร ถาม/ตอบปัญหาการเกษตรสำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 120 บ้านแวงน่าง ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 0-4377-7837 , 0-4377-7137 โทรสาร 0-4377-7519
e- mail Address = mahasarakham@doae.go.th ผู้ดูแลเว็บไซต์ :