ข่าวกิจกรรมส่งเสริมการเกษตร

messageImage_1640748958799
messageImage_1640749750779
784762
784763
12-2
12-1
65.01.13 ข่าวประชาสัมพันธ์ อ.วาปีปทุม
บรรจุภัณฑ์ตลาดออนไลน์
messageImage_1640748958799 messageImage_1640749750779 784762 784763 12-2 12-1 65.01.13 ข่าวประชาสัมพันธ์ อ.วาปีปทุม บรรจุภัณฑ์ตลาดออนไลน์

สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

21 hours 30 minutes ago

นายสมพร นามพิลา เกษตรจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโรงสีข้าวชุมชน กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว ม.14 บ้านแสงเจริญ ต.วังแสง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์วังแสง โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด สำหรับกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวบ้านแสงเจริญ มีสมาชิกจำนวน 50 ราย พื้นที่เข้าร่วมโครงการ 495 ไร่ เป็นเกษตรกรจาก 3 หมู่บ้านคือ หมู่ 1 บ้านวังแสง หมู่ 14 บ้านแสงเจริญ และ หมู่ 20 บ้านวังทอง กลุ่มเกิดจากการร่วมมือกันของผู้นำ คณะกรรมการและเกษตรกรทั้ง 3 หมู่บ้าน จากศูนย์ข้าวชุมชนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมการข้าวต่อเนื่องมาเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์วังแสง และพัฒนาขึ้นเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวบ้านแสงเจริญ หมู่ 14 ตำบลวังแสง ด้วยเล็งเห็นว่าเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ที่มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพจึงได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการระดับอำเภอและคณะกรรมการระดับจังหวัด เพื่อได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 3 ล้านบาทจากโครงการนี้ ให้จัดสร้างโรงสีข้าวขนาดใหญ่ ลานตาก และเครื่องชั่งขนาดใหญ่ เพื่อต่อยอดผลผลิตของกลุ่มและของชุมชน ขึ้นสู่การพัฒนาและเชื่อมโยงตลาดต่อไป

สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

3 days 21 hours ago

ที่ บ้านหนองหิน ต.โคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมหาสารคาม ลงพื้นที่ตรวจแปลงปลูกโกโก้ โดยได้รับแจ้งจากเกษตรกรว่าได้มีแมลงเจาะลำต้นโกโก้ ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับต้นโกโก้ที่กำลังจะให้ผลผลิตบางส่วน โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม ได้ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการกำจัดศัตรูพืชของต้นโกโก้ในเบื้องต้น และจะเร่งหาวิธีกำจัดให้หมดไปโดยด่วน เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อไป

สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

3 days 22 hours ago

นายสมพร นามพิลา เกษตรจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้สามารถเป็นวิทยากรด้านการทำการเกษตรปลอดการเผา ในพื้นที่นำร่องกลุ่มใหม่ โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และนำเสนอทางเลือกในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผา สร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผา รวมทั้งสร้างต้นแบบในการทำการเกษตรปลอดการเผาเพื่อสนับสนุนการผยุดเผาในพื้นที่การเกษตร และได้มีการจัดกิจกรรมหว่านเมล็ดปอเทืองและการไถกลบตอซังข้าวเพื่อเป็นการเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินในการทำนาข้าวในระยะต่อไป โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมหาสารคามเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งมีเกษตรเป้าหมายเข้ารับการถ่ายอบรมทอดความรู้จำนวน 90 ราย ณ จันทรพนมฟาร์ม บ้านหนองหิน ตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

1 week 4 days ago

สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

2 weeks 6 days ago

นายสมพร นามพิลา เกษตรจังหวัดมหาสารคาม เข้ารายงานตัวกับนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งเกษตรจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ร่วมอวยพรปีใหม่ 2565 ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้มอบแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม พร้อมอวยพรปีใหม่ให้แก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างสำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคามให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรง ตลอดปี 2565

สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

3 weeks 3 hours ago

นายสมพร นามพิลา เกษตรจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 3/2565 โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม เพื่อขับเคลื่อนงานตามตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ T&V System งานนโยบายและบริหารจัดการแผนงานโครงการระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมพิรุณ1 สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

3 weeks 3 hours ago

นายสมพร นามพิลา เกษตรจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่ ทำพิธีไหว้บวงสรวงพระภมูิเจ้าที่ แม่โพสพ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

เพิ่มเพื่อน