IE 7 ขึ้นไป เว็ปไซต์นี้แสดงผลได้สมบูรณ์ที่ความละเอียดหน้าจอ [ 1280 x 720 ] pixels
 
  .>>> คำขวัญประจำจังหวัดมหาสารคาม : พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักศิลานคร >>> ค่านิยมกรมส่งเสริมการเกษตร : กรมส่งเสริมการเกษตรมีคนอยู่ทั่วทิศ เป็นมิตรแท้ของเกษตกร  

 
       
อำเภอเมืองมหาสารคาม
อำเภอแกดำ
อำเภอโกสุมพิสัย
อำเภอกันทรวิชัย
อำเภอเชียงยืน
อำเภอบรบือ
อำเภอนาเชือก
อำเภอพยัคภูมิพิสัย
อำเภอวาปีปทุม
อำเภอนาดูน
อำเภอยางสีสุราช
อำเภอกุดรัง
อำเภอชื่นชม

     
 

 
แบบฟอร์มแผน-ผล การปฏิบัติงาน
รายบุคคล รายเดือน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงานสำนักงาน
รายเดือน
แบบรายงานแผนการปฏิบัติงาน
การตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการ/
กิจกรรมสำคัญ แบบรายงานที่
>แบบ 3 >แบบ 4 >แบบ 5
แผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความ
ต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหา
ภัยแล้ง ปี 2558/59
นโยบาย รมว.เกษตรและสหกรณ์
แบบฟอร์มหนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการเกษตร
ใบรับรองเงินเดือน
เอกสาร "คณะขับเคลื่อนนโยบาย
ก.เกษตรฯ แบบเบ็ดเสร็จ" single
Command
แบบ กสก. ปี2559
คู่มืออบรมเกษตรกรฯ ภัยแล้ง 2558/59
เกณฑ์คะแนน พ.ร.บ.อำนวยความ
สะดวกฯ         
   
"เวทีเครือข่าย Smart Farmer"
   
"โครงการอบรมเพิ่มผลิตภาพของเกษตรกรฯ"
   
    วันที่ 26 ม.ค.2559 สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
จัดเวทีสร้างเครือข่าย smart farmer ณ ศูนยืเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร ต.หนองโก อ.บรบือ จฬมหาสารคาม
  วันที่ 25 ม.ค.2559 นายสุรสิทธิ์ สิงหพรพงศ์ เกษตรจังหวัด
มหาสารคาม เป็นประะานประชุมเตรียมความพร้อมโครงการอบรม
เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
ปี 2558/59 ฯ
   
           
               
           
   
"งานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดมหาสารคาม"
   
"โครงการส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม"
   
  วันที่ 25 ม.ค.2559 นายสุรสิทธิ์ สิงหพรพงศ์ เกษตรจังหวัด
มหาสารคาม ร่วมงานแถลงข่าว "งานบุยเบิกฟ้าและงานกาชาด
มหาสารคาม ปี 2559"
  วันที่ 22-25 ม.ค.2559 จ.มหาสารคาม จัดอบรมเกษตรกรโครงการ
ส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม แก่เกษตรกร จำนวน 100 ราย
ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ จ.ร้อยเอ็ด
   
           
               
           
   
"คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ"
   
"มาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน"
   
  ันที่ 20 ม.ค.2559 จังหวัดมหาสารคามจัดงานคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ฯ ร่วมกับงานโครงการเยี่ยมเยียนประชาชน จ.มหาสารคาม
ณ วัดบ้าจอมศรี ม.5 ต.ชื่นชม อ.ชื่นชม
  วันที่ 20 ม.ค.2559 นายปราโมทย์ วัฒนะ หน.กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรกรนำคณะอนุกรรมการติดตามงานโครงการตามมาตรการ
เร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรฯ ออกติดตามงาน โครงการฯ
   
           
               
       
               
 
       
1 การจ้างเหมาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP จำนวน 800 แปลง  
    โครงการพัฒนาคุณภาพและผลผลิตข้าวหอมมะลิจังหวัดด้วยระบบ GAP(โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ  
    กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558) จังหวัดมหาสารคาม  
       
หนอนกออ้อย
  ปีที่ 13 ฉบับที่ 48 (18 ธ.ค.2558)
ไรแดงศัตรูมันสำปะหลัง
  ปีที่ 13 ฉบับที่ 47 (17 ธ.ค.2558)
ปัญหาโคนเน่า-หัวเน่ามันสำปะหลัง
  ปีที่ 13 ฉบับที่ 46 (11 พ.ย.2558)
หนอนหัวดำมะพร้าว
  ปีที่ 13 ฉบับที่ 45 (28 ต.ค.2558)
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
  ปีที่ 13 ฉบับที่ 44 (28ต.ค.2558)
โคนเน่า-หัวเน่ามันสำปะหลัง
  ปีที่ 13 ฉบับที่ 43 (21ต.ค.2558)
  ข่าวเพิ่มเติม
   
   
2. จ้างตรวจประเมินแปลงระบบการผลผลิตข้าวอินทรีย์  
    โครงการพัฒนาคุณภาพและผลผลิตข้าวหอมมะลิจังหวัดด้วยระบบ GAP (ข้าวอินทรีย์) ปี 2558  
    โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ) จังหวัดมหาสารคาม  
       
       
   
1 ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
 
    พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558
 
    โดยไม่ถือเป็นวันลา  
2. การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2558  
3. ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 8 ม.ค. 59 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรม
 
    หลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) รุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 8  
4. จังหวัดมหาสารคาม กำหนดจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ วันที่ 23 ธ.ค. 2558 ณ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม  
5 ผลการประกวดผลผลิตทางการเกษตรงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ 150 ปี มหาสารคาม    
6 ประกาศ ผลการประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดมหาสารคาม ปีการผลิต 2558/59  
7 งานวันเกษตรภาคอิสานประจำปี 2559  
       
 
 
 
 
 

 

 
 สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 120 บ้านแวงน่าง ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 0-4377-7837 , 0-4377-7137 โทรสาร 0-4377-7519
e- mail Address = mahasarakham@doae.go.th ผู้ดูแลเว็บไซต์ :