ข่าวกิจกรรมส่งเสริมการเกษตร

64.11.16 ข่าวประชาสัมพันธ์ อ.วาปีปทุม
64.11.15 ข่าวประชาสัมพันธ์ อ.วาปีปทุม
64.11.17 ข่าวประชาสัมพันธ์ อ.วาปีปทุม
64.11.18 ข่าวประชาสัมพันธ์ อ.วาปีปทุม
64.11.19 ข่าวประชาสัมพันธ์ อ.วาปีปทุม
161164
184430
280123
280124
433278
280125
433639
433790
434125
434126
763710
S__2711685
เกี่ยข้าว2
ข่าว 16 พย 64 สุ่มวัดผลผลิตข้าว
ข่าว 17 พย 64 สุ่มวัดผลผลิตข้าว
ข่าว 18 พย 64 มอบเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า
ข่าว 18 พย 64 สุ่มวัดผลผลิตข้าว ดอนเงิน
ข่าว 18 พย 64 สุ่มวัดผลผลิตข้าว หนองซอน
ข่าว 18 พย 64 สุ่มวัดผลผลิตข้าว เหล่าบัวบาน
ติดตามแปลงผัก
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์1
ประชุม จนท.-page-001
ประชุมประจำสัปดาห์ (DW)
แปรรูปขนมโนนรัง
พชอ
ยกระดับวิสาหกิจชุมชนสู่การประกอบธุรกิจแ
ภาพนิ่ง1
ลงแขกเกี่ยวข้าว-page-001
วัดผลผลิตข้าว
ส่มวัดข้าว
สไลด์26
สไลด์28
สไลด์27
สไลด์29
สไลด์30
สไลด์31
สไลด์32
สไลด์33
สไลด์37
สไลด์38
สุ่มผลผลิตข้าว
64.11.16 ข่าวประชาสัมพันธ์ อ.วาปีปทุม 64.11.15 ข่าวประชาสัมพันธ์ อ.วาปีปทุม 64.11.17 ข่าวประชาสัมพันธ์ อ.วาปีปทุม 64.11.18 ข่าวประชาสัมพันธ์ อ.วาปีปทุม 64.11.19 ข่าวประชาสัมพันธ์ อ.วาปีปทุม 161164 184430 280123 280124 433278 280125 433639 433790 434125 434126 763710 S__2711685 เกี่ยข้าว2 ข่าว 16 พย 64 สุ่มวัดผลผลิตข้าว ข่าว 17 พย 64 สุ่มวัดผลผลิตข้าว ข่าว 18 พย 64 มอบเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า ข่าว 18 พย 64 สุ่มวัดผลผลิตข้าว ดอนเงิน ข่าว 18 พย 64 สุ่มวัดผลผลิตข้าว หนองซอน ข่าว 18 พย 64 สุ่มวัดผลผลิตข้าว เหล่าบัวบาน ติดตามแปลงผัก ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์1 ประชุม จนท.-page-001 ประชุมประจำสัปดาห์ (DW) แปรรูปขนมโนนรัง พชอ ยกระดับวิสาหกิจชุมชนสู่การประกอบธุรกิจแ ภาพนิ่ง1 ลงแขกเกี่ยวข้าว-page-001 วัดผลผลิตข้าว ส่มวัดข้าว สไลด์26 สไลด์28 สไลด์27 สไลด์29 สไลด์30 สไลด์31 สไลด์32 สไลด์33 สไลด์37 สไลด์38 สุ่มผลผลิตข้าว

สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

5 days 1 hour ago

วันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2564
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมกระบวนการผลิตการแปรรูปสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาดอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน กิจกรรมส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน GAP และอินทรีย์ โดยมีพื้นที่ร่วมโครงการ 150 ไร่ เกษตรกรเข้าอบรมจำนวน 300 ราย ณ ห้องตักสิลาบอลรูม โรงแรมตักสิลา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

3 weeks 6 days ago

วันยุวเกษตรกรโลก 2564

fb.watch/8-5ODazxoH/

สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม updated their profile picture.

1 month 1 day ago

สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

1 month 1 day ago

นายธีระพงศ์ ฤทธิโชติ รักษาราชการแทน เกษตรจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอ ครั้งที่ 1/2565 ประจำเดือนตุลาคม 2564 โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเกษตรอำเภอ ทั้ง 13 อำเภอ เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังและชี้แจง การดำเนินโครงการส่งเสริมการเกษตร การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน แผนการฝึกอบรม และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมพิรุณ1 สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

1 month 1 week ago

www.doae.go.th/bless64/blessdoae2564.php

สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

1 month 2 weeks ago

สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

1 month 2 weeks ago

12 ต.ค 64 นายธีระพงศ์ ฤทธิโชติ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการปุ๋ย ปี 2565 -2569 ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องประชุมพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอด้วย

เพิ่มเพื่อน