IE 7 ขึ้นไป เว็ปไซต์นี้แสดงผลได้สมบูรณ์ที่ความละเอียดหน้าจอ [ 1280 x 720 ] pixels
ท่านเป็นคนที่ web site traffic statistics ที่เข้าเยี่ยมชมเว็ปไซต์ของเรา

คำขวัญประจำจังหวัดมหาสารคาม : พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักศิลานคร

แผนที่จังหวัดมหาสารคาม


ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร
จังหวัดมหาสารคาม

ครัวเรือนเกษตรกร 00000ครอบครัว*
พื้นที่ทำการเกษตร 00000000 ไร่*
พืชเศรษฐกิจ xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
ปริมาณน้ำฝน 000000 มม./ปี
อุณหภูมิเฉลี่ย 0000 ํC
- *ตัดยอดข้อมูล ปี 2555 -

 

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดมหาสารคาม
ข้อมูลด้านกายภาพ
ข้อมูลการเมืองการปกครอง
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
แจ้งเตือนภัยจังหวัดมหาสารคาม
 
เว็ปไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ
.............................................................

ราคาสินค้าเกษตรวันนี้

ประมวลภาพกิจกรรมสำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคามxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

อ่านเพิ่มเติม
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

อ่านเพิ่มเติม
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

อ่านเพิ่มเติม
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

อ่านเพิ่มเติม
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

อ่านเพิ่มเติม
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


ฉบับที่ 1 วันที่ 5 ก.พ. 56 : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ฉบับที่ 2 วันที่ 6 ก.พ. 56 : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ฉบับที่ 3 วันที่ 5 ก.พ. 56 : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ฉบับที่ 4 วันที่ 14 ก.พ. 56 :xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ฉบับที่ 5 วันที่ 6 ก.พ. 56 : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ฉบับที่ 6 วันที่ 5 ก.พ. 56 : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ฉบับที่ 7 วันที่ 14 ก.พ. 56 : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ฉบับที่ 8 วันที่ 6 ก.พ. 56 : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ฉบับที่ 9 วันที่ 5 ก.พ. 56 : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ฉบับที่ 10 วันที่ 14 ก.พ. 56 :xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ฉบับที่ 11 วันที่ 6 ก.พ. 56 : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ฉบับที่ 12 วันที่ 5 ก.พ. 56 : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ฉบับที่ 10 วันที่ 14 ก.พ. 56 :xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ฉบับที่ 11 วันที่ 6 ก.พ. 56 : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ฉบับที่ 12 วันที่ 5 ก.พ. 56 : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ฉบับที่ 10 วันที่ 14 ก.พ. 56 :xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ฉบับที่ 11 วันที่ 6 ก.พ. 56 : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ฉบับที่ 12 วันที่ 5 ก.พ. 56 : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ฉบับที่ 10 วันที่ 14 ก.พ. 56 :xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ฉบับที่ 11 วันที่ 6 ก.พ. 56 : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ฉบับที่ 12 วันที่ 5 ก.พ. 56 : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ฉบับที่ 10 วันที่ 14 ก.พ. 56 :xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ฉบับที่ 11 วันที่ 6 ก.พ. 56 : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ฉบับที่ 12 วันที่ 5 ก.พ. 56 : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ฉบับที่ 10 วันที่ 14 ก.พ. 56 :xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ฉบับที่ 11 วันที่ 6 ก.พ. 56 : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ฉบับที่ 12 วันที่ 5 ก.พ. 56 : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ฉบับที่ 10 วันที่ 14 ก.พ. 56 :xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ฉบับที่ 11 วันที่ 6 ก.พ. 56 : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ฉบับที่ 12 วันที่ 5 ก.พ. 56 : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


 

 

 

  

 

 


นายสุรสิทธิ์ สิงหพรพงศ์
เกษตรจังหวัดมหาสารคาม


งานโครงการที่สำคัญปี 2556

แนวทางการดำเนินงาน
ส่งเสริมการเกษตร ปี 2558

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

ส่งเสริมพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐาน GAP
ข้าวครบวงจร จังหวัดมหาสารคาม
โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช ปี 2556
โครงการส่งเสริมการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธีส่งเสริมการผลิตสมุนไพร
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
โครงการเกษตรอินทรีย์  ปี 2556
โครงการส่งเสริมสินค้าปลอดภัย
ปี 2556
โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) ปี 2556
โครงการครัวไทยสู่ครัวโลก (ไม้ผล) ปี 2556
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน(กรมการข้าว)
กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
สนับสนุนการจัดเก็บระบบข้อมูลสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน
ส่งเสริมการเรียนรู้กับแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนอำเภอ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สมาชิกวิสาหกิจชุมชน
ส่งเสริมการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน
สนับสนุนกลไกการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกร
(๑ อำเภอ ๑ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปผลผลิตเกษตร

โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกร ปี 2556
โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน  ปี 2556

ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
โครงการยุทธศาสตร์จังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบล
ข้อมูลสภาวะการผลิตพืชรายเดือน
งานฝ่ายบริหารงานบุคคล
ข้อมูลงานสถาบันเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มยุวเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
งานบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศ
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.)
ขึ้นทะเบียนการปลูก พืชเศรษฐกิจ
ระบบสารสนเทศการผลิต
ด้านการเกษตร
โปรแกรมสารสนเทศทรัพยากร
บุคคล
ผล/แผนปฎิบัติการรายงาน
e-Project
 
ข้อมูลระบบสารสนเทศ
รายงานสภาพการทำนาปี
รายงานสภาพการทำนาปรัง
รายงานการปลูกพืชฤดูแล้ง
ข้อมูล ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ข้อมูลทำเนียบหมู่บ้าน
รายงานการประชุม
ประชุมเกษตรอำเภอ
ประชุม DW
ประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดฯ
ประชุมกลุ่มงานธุรการ
ประชุมกลุ่มงานเคหกิจเกษตร
รายงานประจำปี
รายงานประจำปี 2555
รายงานประจำปี 2554
รายงานประจำปี 2553
รายงานประจำปี 2552

คู่มือการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
การจัดการข้าวเปลือกหลังเก็บเกี่ยว
สารสกัดจากพืชเพื่อควบคุมศัตรูพืช
การเลือกใช้สารกำจัดศัตรูพืช
คู่มือการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในพืชผลทางการเกษตร

 

กรมส่งเสริมการเกษตร ทางเลือกโครงการ แผนพัฒนาการเกษตร อาสาสมัครเกษตร สารสนเทศจัดการองค์กร
เตือนระบาดศัตรูพืช มาตรการประหยัดพลังงาน
ระบบ GFMIS เงินเดือนข้าราชการลูกจ้าง
ศูนย์บริการร่วมกรมส่งเสริมการเกษตร เงินเดือนข้าราชการบำนาญ
webmail กรมส่งเสริมฯ สภาเกษตรกรแห่งชาติ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร
GIS ระบบภูมิสารสนเทศ ผลงานวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร วารสารกรมส่งเสริมการเกษตร ถาม/ตอบปัญหาการเกษตรสำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 120 บ้านแวงน่าง ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 0-4377-7837 , 0-4377-7137 โทรสาร 0-4377-7519
e- mail Address = mahasarakham@doae.go.th ผู้ดูแลเว็บไซต์ : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ตำแหน่ง xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx