IE 7 ขึ้นไป เว็ปไซต์นี้แสดงผลได้สมบูรณ์ที่ความละเอียดหน้าจอ [ 1280 x 720 ] pixels
 
คำขวัญประจำจังหวัดมหาสารคาม : พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักศิลานคร

แผนที่จังหวัดมหาสารคาม


ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร
จังหวัดมหาสารคาม

 
ข้อมูลทั่วไปจังหวัดมหาสารคาม
ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
แจ้งเตือนภัยจังหวัดมหาสารคาม
 
เว็ปไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ
.............................................................

ราคาสินค้าเกษตรวันนี้

ตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน
อ่านเพิ่มเติม
ตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในพืช

สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม ร่วมมหกรรมเกษตรกรในท้องถิ่น
ข้าวพันธุ์ดี ฉลอง 150 ปี จังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 18 -20 มีนาคม 2558
ณ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายอำนวย ปะติเส
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็ประธานในพิธี โดยกลุ่มอารักขาพืชร่วมจัดนิทรรศการให้ความรแก่ประชาชนเรื่อง
การตรวจหาสารพิษตกค้างในพืช และเรื่องการผลิตเชื้อ ไตรโคโดม่า

อ่านเพิ่มเติม
ผ้าป่าสำนักงานเกษตรมหาสารคาม ปี 2558

นายสุรสิทธิ์  สิงหพรพงศ์ เกษตรจังหวัดมหาสารคาม  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ จัดงานผ้าป่าสามัคคีเพื่อปรับปรุงสำนักงานฯ  โดยมีนายชยาวุธ จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน พร้อมด้วยข้าราชการบำนาญให้เกียรติเข้าร่วมงาน ในวันที่ 9  เมษายน 2558 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามโครงการตามแผนปฎิบัติราชการ/กลุ่มจังหวัด ประจำปี  พ.ศ. 2558

คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558 ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม ออกติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตพืชเศรษฐกิจ ตามความเหมาะสม(มันสำปะหลัง,อ้อยโรงงาน) ณ อำเภอกุดรัง  และ โครงการพัฒนาคุณภาพและผลผลิตข้าวหอมมะลิจังหวัดด้วยระบบ GAP ณ อำเภอนาเชือกและอำเภอวาปีปทุม ในวันที่ 22 – 23  เม.ย. 2558

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามงานโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

นางสุนิสา  ธีรางศุ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการและนางสาวกนิษฐา วรรณชาติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกติดตามโครงการสร้างรายได้ และพัฒนาการเกษตรเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ในวันที่
22 พ.ค. 2558 โดยมีการจ้างแรงงานเกษตรกรในพื้นที่ ในการขุดลอกคลอง หนองกุดอ้อ ต.เกิ้ง อ.เมืองมหาสารคาม
 

 

อ่านเพิ่มเติม
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


ฉบับที่ 1 - การจัดจ้างเหมาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP จ านวน 800 แปลง

โครงการพัฒนาคุณภาพและผลผลิตข้าวหอมมะลิจังหวัดด้วยระบบ GAP(โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558)จังหวัดมหาสารคาม


ฉบับที่ 2 - จ้างตรวจประเมินแปลงระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

โครงการพัฒนาคุณภาพและผลผลิตข้าวหอมมะลิจังหวัดด้วยระบบ GAP (ข้าวอินทรีย์) ปี 2558
(โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558)จังหวัดมหาสารคาม
   

 


ข้าวแตนน้ำแตงโม กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองบัวแดง

เสื่อกกลายมัดหมี่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแพง

ผ้าฝ้าย ไหมฝ้ายงัวบาพัฒนา

ผ้าไหมทอง วิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมทอง

 


นายสุรสิทธิ์ สิงหพรพงศ์
เกษตรจังหวัดมหาสารคาม


งานโครงการที่สำคัญปี 2556


งานฝ่ายบริหารงานบุคคล
ข้อมูลงานสถาบันเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มยุวเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
งานบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศ
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.)
ขึ้นทะเบียนการปลูก พืชเศรษฐกิจ
ระบบสารสนเทศการผลิต
ด้านการเกษตร
โปรแกรมสารสนเทศทรัพยากร
บุคคล
ผล/แผนปฎิบัติการรายงาน
e-Project
 
ข้อมูลระบบสารสนเทศ
รายงานสภาพการทำนาปี
รายงานสภาพการทำนาปรัง
รายงานการปลูกพืชฤดูแล้ง
ข้อมูล ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ข้อมูลทำเนียบหมู่บ้าน
รายงานการประชุม
ประชุมเกษตรอำเภอ
ประชุม DW
ประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดฯ
ประชุมกลุ่มงานธุรการ
ประชุมกลุ่มงานเคหกิจเกษตร
รายงานประจำปี
รายงานประจำปี 2553
รายงานประจำปี 2552

 ศูนย์บริการคืออะไร
 รายชื่อเกษตรตำบล
 แผนพัฒนาการเกษตร
ระดับตำบล
 แผนที่แสดงที่ตั้งศูนย์บริการฯ
 ศูนย์บริการดีเด่นของจังหวัด
 การประกวดศูนยบริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจำตำบล ปี 2553

 

กรมส่งเสริมการเกษตร ทางเลือกโครงการ แผนพัฒนาการเกษตร อาสาสมัครเกษตร สารสนเทศจัดการองค์กร
เตือนระบาดศัตรูพืช มาตรการประหยัดพลังงาน
ระบบ GFMIS เงินเดือนข้าราชการลูกจ้าง
ศูนย์บริการร่วมกรมส่งเสริมการเกษตร เงินเดือนข้าราชการบำนาญ
webmail กรมส่งเสริมฯ สภาเกษตรกรแห่งชาติ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร
GIS ระบบภูมิสารสนเทศ ผลงานวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร วารสารกรมส่งเสริมการเกษตร ถาม/ตอบปัญหาการเกษตรสำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 120 บ้านแวงน่าง ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 0-4377-7837 , 0-4377-7137 โทรสาร 0-4377-7519
e- mail Address = mahasarakham@doae.go.th ผู้ดูแลเว็บไซต์ :