IE 7 ขึ้นไป เว็ปไซต์นี้แสดงผลได้สมบูรณ์ที่ความละเอียดหน้าจอ [ 1280 x 720 ] pixels
  . คำขวัญประจำจังหวัดมหาสารคาม : พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักศิลานคร ค่านิยมกรมส่งเสริมการเกษตร : กรมส่งเสริมการเกษตรมีคนอยู่ทั่วทิศ เป็นมิตรแท้ของเกษตกร  
                     
  เอกสารโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59
และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
 
 
อำเภอเมืองมหาสารคาม
อำเภอแกดำ
อำเภอโกสุมพิสัย
อำเภอกันทรวิชัย
อำเภอเชียงยืน
อำเภอบรบือ
อำเภอนาเชือก
อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
อำเภอวาปีปทุม
อำเภอนาดูน
อำเภอยางสีสุราช
อำเภอกุดรัง
อำเภอชื่นชม           
               

      "คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ"     "วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
Field Day"
     
               
    วันที่ 4 พ.ค.59 จ.มหาสารคามจัดงาน
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ณ รร.บ้านหนองแวง
สหคามวิทย์ ต.หนองแวง อ.กุดรัง
  วันที่ 12 พ.ค.59 นายสุรสิทธิ์ สิงหพรพงศ์
เกษตรจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน
เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field day)
และ ขับเคลื่อนนาแปลงใหญ่ ปี 2559
อ.กันทรวิชัย
     
               
                   
              
      "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช
เศรษฐกิจตามความเหมาะสมของพื้นที่"
    "มอบโล่รางวัลกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น"      
               
 
แบบฟอร์มแผน-ผล การปฏิบัติงาน
รายบุคคล รายเดือน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงานสำนักงาน
รายเดือน
แบบรายงานแผนการปฏิบัติงาน
การตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการ/
กิจกรรมสำคัญ แบบรายงานที่
>แบบ 3 >แบบ 4 >แบบ 5
แผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความ
ต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหา
ภัยแล้ง ปี 2558/59
นโยบาย รมว.เกษตรและสหกรณ์
แบบฟอร์มหนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการเกษตร
ใบรับรองเงินเดือน
เอกสาร "คณะขับเคลื่อนนโยบาย
ก.เกษตรฯ แบบเบ็ดเสร็จ" single
Command
แบบ กสก. ปี2559
คู่มืออบรมเกษตรกรฯ ภัยแล้ง 2558/59
เกณฑ์คะแนน พ.ร.บ.อำนวยความ
สะดวกฯ
  วันที่ 3 พ.ค.59 นายสุรสิทธิ์ สิงหพรพงศ์
เกษตรจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน
เปิดงานรณรงค์สาธิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต พืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสม
ของพื้นที่ (มันสำปะหลัง)
  วันที่ 29 เม.ย.59 นายสุรสิทธิ์ สิงหพรพงศ์
เกษตรจังหวัดมหาสารคาม มอบโล่รางวัลการ
คัดเลือกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น ปี 2559
ระดับเขต แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้าน
หนองบัวน้อย ต.ดงดวน อ.นาดูน
     
               
                   
               
      "ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร "
    "สร้างเครือข่ายด้านการผลิตและการตลาด
อาสาสมัครเกษตรระดับอำเภอ "
     
               
   

 

วันที่ 28 เม.ย.59 นายธนิตย์ เอนกวิทย์
ผู้ตรวจราชการก.เกษตรฯ ออกติดตามการ
ดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ในพื้นที่ จ.มหาสารคาม
  วันที่ 25-28 เม.ย.59 สนง.กษจ.มค จัดอบรม
เวที สร้างเครือข่ายด้านการผลิตและการตลาด
อาสาสมัครเกษตรระดับอำเภอ จำนวน 13
อำเภอ จัด ณ อ.เมือง, บรบือ, ยางสีสุราช และเชียงยืน
     
               
                     
 


     
       
       
   
 
     
     
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร    
      โครงการพัฒนาคุณภาพและผลผลิตข้าวหอมมะลิครบวงจร ปี 2559    
      17-05-2559 รายละเอียด 1 รายละเอียด 2 รายละเอียด 3    
                   
  สอบราคาจ้างปรับพื้นที่นาและเตรียมดินปลูกมันสำปะหลัง    
      โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของพื้นที่ (มันสำปะหลัง)    
      10-03-2559 รายละเอียด 1 รายละเอียด 2    
เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง
  ปีที่ 14 ฉบับที่ 22 (21เม.ย.59)
ไรแดงศัตรูมันสำปะหลัง
  ปีที่ 14 ฉบับที่ 21 (20 มี.ค.2559)
ด้วงหนวดยาวอ้อย
  ปีที่ 14 ฉบับที่ 14 (15 มี.ค..2559)
หนอนกออ้อย
  ปีที่ 14 ฉบับที่ 8 (24 ก.พ.2559)
โคนเน่า-หัวเน่ามันสำปะหลัง
  ปีที่ 14 ฉบับที่ 6 (15 ก.พ.2559)
หนอนใยผัก
  ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 (22 ม.ค.2559)
  ข่าวเพิ่มเติม
   
                   
  สอบราคาซื้อปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด    
      โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของพื้นที่ (มันสำปะหลัง)    
      10-03-2559 รายละเอียด 1 รายละเอียด 2    
         
  ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)    
      โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2559 09-03-2016 รายละเอียด    
                 
  อ่านข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มเติม    
           
   
   
       
       
                   
                   
       
     
     
     
     
     
     
       
       
       
                     
       
       
       
       
       
                     
                     
                     
                       
                       
                       
                       
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 120 บ้านแวงน่าง ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 0-4377-7837 , 0-4377-7137 โทรสาร 0-4377-7519
e- mail Address = mahasarakham@doae.go.th ผู้ดูแลเว็บไซต์ :