IE 7 ขึ้นไป เว็ปไซต์นี้แสดงผลได้สมบูรณ์ที่ความละเอียดหน้าจอ [ 1280 x 720 ] pixels
  . คำขวัญประจำจังหวัดมหาสารคาม : พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักศิลานคร ค่านิยมกรมส่งเสริมการเกษตร : กรมส่งเสริมการเกษตรมีคนอยู่ทั่วทิศ เป็นมิตรแท้ของเกษตกร  
                     
  เอกสารโครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
 
 
อำเภอเมืองมหาสารคาม
อำเภอแกดำ
อำเภอโกสุมพิสัย
อำเภอกันทรวิชัย
อำเภอเชียงยืน
อำเภอบรบือ
อำเภอนาเชือก
อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
อำเภอวาปีปทุม
อำเภอนาดูน
อำเภอยางสีสุราช
อำเภอกุดรัง
อำเภอชื่นชม           
               

      "คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ"     "ประกวดเกษตรอำเภอดีเด่น"      
               
    วันที่ 28 ก.ค.59 จังหวัดมหาสารคาม กำหนด
จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ณ โรงเรียน
บ้านหนองแสน ต.หนองแสน อ.วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม
  25-26 ก.ค.59 นายประสงค์ ประไพตระกูล
ผอ.กอง ส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
กรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ประเมิน ผลงาน
เกษตรอำเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
ในฐานะประธานคัดเลือกนักส่งเสริมฯ ดีเด่น ปี 2559
     
               
                   
              
      "ผอ.กอป. เยี่ยมเยียนกลุ่มอารักขาพืช"     "สสก.4 ขก.ติดตามมาตรการภัยแล้งฯ"      
               
 
แบบฟอร์มแผน-ผล การปฏิบัติงาน
รายบุคคล รายเดือน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงานสำนักงาน
รายเดือน
แบบรายงานแผนการปฏิบัติงาน
การตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการ/
กิจกรรมสำคัญ แบบรายงานที่
>แบบ 3 >แบบ 4 >แบบ 5
แผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความ
ต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหา
ภัยแล้ง ปี 2558/59
นโยบาย รมว.เกษตรและสหกรณ์
แบบฟอร์มหนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการเกษตร
ใบรับรองเงินเดือน
เอกสาร "คณะขับเคลื่อนนโยบาย
ก.เกษตรฯ แบบเบ็ดเสร็จ" single
Command
แบบ กสก. ปี2559
คู่มืออบรมเกษตรกรฯ ภัยแล้ง 2558/59
เกณฑ์คะแนน พ.ร.บ.อำนวยความ
สะดวกฯ
  วันที่ 25 ก.ค.59 นายสุรสิทธิ์ สิงหพรพงศ์
เกษตรจังหวัดมหาสารคาม ให้การต้อนรับ
นายประสงค์ ประไพตระกูล ผอ.กอง ส่งเสริม
การอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
กรมส่งเสริมการเกษตร ในการลงพื้นที่ ....
  วันที่ 26 ก.ค.59 สำนักงานเกษตรอำเภอชื่นชม
ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสสก.4 จ.ขอนแก่น
ในการติตามงานตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร
ภัยแล้ง ปี 2558/59 ...
     
               
                   
               
      "งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
(Field Day) "
    "ประชุมชี้แจงทบก."      
               
   

 

วันที่ 11 ก.ค.59 นายสุรสิทธิ์ สิงหพรพงศ์
เกษตรจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน
วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิต
ใหม่ ฯ ณ ศพก.บ้านหนองเผือก อ.วาปีปทุม ....
  วันที่ 6 ก.ค.59 นายสุรสิทธิ์ สิงหพรพงศ์
เกษตรจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการ
ประชุมชี้แจงแนวทางการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ปี 2559 แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร...
     
               
                     
 


     
       
       
   
 
     
     
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร    
      โครงการพัฒนาคุณภาพและผลผลิตข้าวหอมมะลิครบวงจร ปี 2559    
      17-05-2559 รายละเอียด 1 รายละเอียด 2 รายละเอียด 3    
                   
  สอบราคาจ้างปรับพื้นที่นาและเตรียมดินปลูกมันสำปะหลัง    
      โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของพื้นที่ (มันสำปะหลัง)    
      10-03-2559 รายละเอียด    
โรคไหม้ข้าว
  ปีที่ 14 ฉบับที่ 34 (15ก.ค.59)
เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง
  ปีที่ 14 ฉบับที่ 22 (21เม.ย.59)
ไรแดงศัตรูมันสำปะหลัง
  ปีที่ 14 ฉบับที่ 21 (20 มี.ค.2559)
โรครากเน่าโคนเน่า
  ปีที่ 14 ฉบับที่ 23 (27 เม.ย.2559)
เพลี้ยไฟ
  ปีที่ 14 ฉบับที่ 15 (23 มี.ค.2559)
โคนเน่า-หัวเน่ามันสำปะหลัง
  ปีที่ 14 ฉบับที่ 6 (15 ก.พ.2559)
  ข่าวเพิ่มเติม
   
                   
  สอบราคาซื้อปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด    
      โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของพื้นที่ (มันสำปะหลัง)    
      10-03-2559 รายละเอียด    
         
  ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)    
      โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2559 09-03-2016 รายละเอียด    
                 
  อ่านข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มเติม    
           
   
   
       
       
                   
                   
       
     
     
     
     
     
     
 
   
     
     
                   
       
     
     
     
     
                     
                     
                     
                       
                       
                       
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 120 บ้านแวงน่าง ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 0-4377-7837 , 0-4377-7137 โทรสาร 0-4377-7519
e- mail Address = mahasarakham@doae.go.th ผู้ดูแลเว็บไซต์ :