บริการข่าวตลาดราคาสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

การจัดตลาดนัดข้าวเปลือกจังหวัดมหาสารคมม ระหว่างวันที่ 25-26 พ.ย. 2565

บริการข่าวตลาดราคาสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 3 ปี 2564 และแนวโน้มปี 2564 จังหวัดมหาสารคาม

ขยายเวลาสมัครรับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการเกษตรของบิมสเทค (BIMSTEC Scholarship) ปีการศึกษา ค.ศ. 2021 – 2022

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ห้ามนำและใช้ครีมกันแดดที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อประการังเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรือง ยกเลิกประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมใบอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ ๒)

เอกสารแนวทางปฏิบัติตามมาตรา 52,53 แห่ง พรบ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542

บริการข่าวตลาดราคาสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2564

นำเสนอตรวจราชการ รอบที่ 2-มหาสารคาม

แนวทางการตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Learning) ของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2564 เปิดลงทะเบียน วันที่ 4 ม.ค. – 31 ส.ค. 64

ขอเชิญชวนข้าราชการและบุคลากรเข้าร่วมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลผ่านระบบ e-Learning

การขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2564

ลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ ศึกษาดูงาน เพื่อการเป็นเกษตรกร มืออาชีพสู่การพัฒนาเกษตรกร จังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

5 days 1 hour ago

วันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2564
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมกระบวนการผลิตการแปรรูปสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาดอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน กิจกรรมส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน GAP และอินทรีย์ โดยมีพื้นที่ร่วมโครงการ 150 ไร่ เกษตรกรเข้าอบรมจำนวน 300 ราย ณ ห้องตักสิลาบอลรูม โรงแรมตักสิลา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

3 weeks 6 days ago

วันยุวเกษตรกรโลก 2564

fb.watch/8-5ODazxoH/

สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม updated their profile picture.

1 month 1 day ago

สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

1 month 1 day ago

นายธีระพงศ์ ฤทธิโชติ รักษาราชการแทน เกษตรจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอ ครั้งที่ 1/2565 ประจำเดือนตุลาคม 2564 โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเกษตรอำเภอ ทั้ง 13 อำเภอ เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังและชี้แจง การดำเนินโครงการส่งเสริมการเกษตร การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน แผนการฝึกอบรม และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมพิรุณ1 สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

1 month 1 week ago

www.doae.go.th/bless64/blessdoae2564.php

สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

1 month 2 weeks ago

สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

1 month 2 weeks ago

12 ต.ค 64 นายธีระพงศ์ ฤทธิโชติ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการปุ๋ย ปี 2565 -2569 ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องประชุมพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอด้วย