ข่าวตลาดราคาสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภคที่สำคัญ ณ วันที่ 20 กันยายน 2565

รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดมหาสารคาม ปี2565

รายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตร จังหวัดมหาสารคาม ไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มปี 2565

เผยแพร่แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภาคเกษตร (พ.ศ. 2566-2570)

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคคลที่มีความสนใจส่งเอกสารพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการว่าด้วยการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ 1

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

บริการข่าวตลาดราคาสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2564

บริการข่าวตลาดราคาสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564

บริการข่าวตลาดราคาสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

การจัดตลาดนัดข้าวเปลือกจังหวัดมหาสารคมม ระหว่างวันที่ 25-26 พ.ย. 2565

บริการข่าวตลาดราคาสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 3 ปี 2564 และแนวโน้มปี 2564 จังหวัดมหาสารคาม

ขยายเวลาสมัครรับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการเกษตรของบิมสเทค (BIMSTEC Scholarship) ปีการศึกษา ค.ศ. 2021 – 2022

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ห้ามนำและใช้ครีมกันแดดที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อประการังเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรือง ยกเลิกประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมใบอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ ๒)

เอกสารแนวทางปฏิบัติตามมาตรา 52,53 แห่ง พรบ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542

บริการข่าวตลาดราคาสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2564

นำเสนอตรวจราชการ รอบที่ 2-มหาสารคาม

แนวทางการตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Learning) ของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2564 เปิดลงทะเบียน วันที่ 4 ม.ค. – 31 ส.ค. 64

ขอเชิญชวนข้าราชการและบุคลากรเข้าร่วมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลผ่านระบบ e-Learning

การขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2564

ลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ ศึกษาดูงาน เพื่อการเป็นเกษตรกร มืออาชีพสู่การพัฒนาเกษตรกร จังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

1 week 4 days ago

สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคามขอแสดงความยินดีกับท่านเกษตรอำเภอคนใหม่และท่านนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษคนใหม่ทุกท่าน

สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

2 weeks 3 days ago

เกษตรกรรายใหม่สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบออนไลน์ (e-Form) ได้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 efarmer.doae.go.th/login

สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

2 weeks 4 days ago

นายสมพร นามพิลา เกษตรจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการขยายผลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมหาสารคาม เพื่อขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้เกษตรกรและนักเรียนมีความรู้และมีทักษะทางอาชีพการเกษตรการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรสำหรับเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตสามารถพึ่งพาตนเองและนำไปพัฒนาท้องถิ่นได้และลดระดับปัญหา
การขาดสารอาหารและโรคติดต่อลดระดับความรุนแรงลง มีแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรและแหล่งพันธุ์ดีสู่ชุมชน โดยเจ้าหน้าที่ผู้ผิดชอบโครงการพระราชดำริระดับอำเภอและเกษตรกรเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพิรุณ2 สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

2 weeks 5 days ago

นายสมพร นามพิลา เกษตรจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำแผนขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ปี 2567 โครงการส่งเสริมกระบวนการผลิตการแปรรูปสินค้าเกษตรตามคงามต้องการของตลาดอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน กิจกรรมส่งเสริมพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัด(ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมพิรุณ1 สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

3 weeks 17 hours ago

สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

3 weeks 18 hours ago

นายสมพร นามพิลา เกษตรจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ T&V System โดยในที่ประชุมได้ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

3 weeks 2 days ago

วันที่ 3 กย. 65 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นายสมพร นามพิลา เกษตรจังหวัดมหาสารคามเป็นประธาน ในพิธีฟังการแสดงพระธรรมเทศนาคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดปรมัยยิกาวาส ต.เขวา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราช เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมหาสารคาม และพี่น้องชาวบ้านหม้อและเขตตำบลเขวา ร่วมกิจกรรม ประมาณ 100 คน