สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมหาสารคาม

สำนักงานเกษตรอำเภอแกดำ

สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย

สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรวิชัย

สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน

สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ

สำนักงานเกษตรอำเภอนาเชือก

สำนักงานเกษตรอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

สำนักงานเกษตรอำเภอวาปีปทุม

สำนักงานเกษตรอำเภอนาดูน

สำนักงานเกษตรอำเภอยางสีสุราช

สำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง

สำนักงานเกษตรอำเภอชื่นชม