- คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 13348/2561 เรื่อง การมอบหมายอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้แก่รองผู้ว่าราชการจัวหวัด หัวหน้าส่วนราชการ (ส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง) และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน เอกสารแนบ

-การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปี 2562 เอกสารแนบ

-การขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 14 นโยบาย เอกสารแนบ