คำขวัญประจำจังหวัดมหาสารคาม : พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักศิลานคร
 

 

 
1.   ประกาศ สอบราคาจ้างตรวจรับรองแปลงข้าวอินทรีย์รายเดี่ยว โครงการส่งเสริมการผลิต
ข้าวอินทรีย์ ปี ๒๕๖๐ รายละเอียด 1 รายละเอียด 2 รายละเอียด 3
     
     
2.   ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถเกี่ยวนวดข้าวขนาดใหญ่และเทเลอร์พร้อมขนย้ายฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
     
3   ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถเกี่ยวนวดข้าวขนาดกลางและเทเลอร์พร้อมขนย้ายฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
     
4   ประกาศจังหวัดมหาสารคามเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฉางข้าว ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    รายละเอียด 1 รายละเอียด 2
     
5   เรื่อง (ร่าง) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถเกี่ยวนวดข้าวขนาดกลางพร้อมเทเลอร์
ขนย้าย โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปี 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รายละเอียด 1 และ 2
     
6   รื่อง (ร่าง) ประกาศประกวดราคมซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิต
และเพิ่มมูลค่า ผลผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง งบประมาณเพิ่มเติม ปี 2560
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รายละเอียด 1 2 และ 3
     
7   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฉางข้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รายละเอียด 1 และ 2
     
8   สอบราคาซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมวัยอ่อนปี 2560
    หนังสือประกาศ
    เอกสารประกอบการสอบราคา
     
9   ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานเกษตรอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
    หนังสือประกาศ 141159
    เอกสารประกอบการสอบราคา
     
10   ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
    โครงการพัฒนาคุณภาพและผลผลิตข้าวหอมมะลิครบวงจร ปี 2559 15-03-2016 รายละเอียด
     
11   สอบราคาซื้อเครื่องซีลระบบสูญญากาศและถุงบรรจุสูญญากาศ
    โครงการพัฒนาคุณภาพและผลผลิตข้าวหอมมะลิครบวงจร ปี 2559 17-02-2559 รายละเอียด
     
12   การจ้างเหมาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP จำนวน 800 แปลง
    โครงการพัฒนาคุณภาพและผลผลิตข้าวหอมมะลิจังหวัดด้วยระบบ GAP(โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
    กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558) จังหวัดมหาสารคาม
     
13   จ้างตรวจประเมินแปลงระบบการผลผลิตข้าวอินทรีย์
    โครงการพัฒนาคุณภาพและผลผลิตข้าวหอมมะลิจังหวัดด้วยระบบ GAP (ข้าวอินทรีย์) ปี 2558
    โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ) จังหวัดมหาสารคาม
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 120 บ้านแวงน่าง ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 0-4377-7837 , 0-4377-7137 โทรสาร 0-4377-7519
e- mail Address = mahasarakham@doae.go.th ผู้ดูแลเว็บไซต์