ตัวชี้วัดเกษตรจังหวัด รอบที่ 1/2560  
    1. แบบบันทึกข้อตกลง 2.1  
    2. ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนน 2.2  
    3. แบบประเมินของผู้ว่าราชการจังหวัด 2.3  
    4. แบบรายงานตัวชี้วัดฯ (ศพก.)  
    5. แบบรายงานตัวชี้วัดฯ (การเงิน)  
    6. หนังสือสั่งการ  
         
  ตัวชี้วัดเกษตรอำเภอ รอบที่ 1/2560  
    1. แบบบันทึกข้อตกลง 2.1(ชำนาญการพิเศษ/ชำนาญการ)  
    2. แบบบันทึกข้อตกลง 2.1(อาวุโส)  
    3. ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนน 2.2  
    4. แบบรายงานตัวชี้วัดฯ (ศพก.)  
   
5.
แบบรายงานตัวชี้วัดฯ (การเงิน)  
         
      ข้อมูลปรับปรุง 28 ก.พ.2560