ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
  เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส และตัวชี้วัดความโปร่งใส
ของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดุได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง(8)
  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
   
   
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)
  สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.. 2540
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ประกอบด้วยกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ
มติคณะรัฐมนตรี)