IE 7 ขึ้นไป เว็ปไซต์นี้แสดงผลได้สมบูรณ์ที่ความละเอียดหน้าจอ [ 1280 x 720 ] pixels
คำขวัญประจำจังหวัดมหาสารคาม : พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักศิลานคร
 

 

แผนการจัดการความรู้ สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
     
เรื่องที่ ชื่อเรื่อง สถานที่
     
1 เกษตรกรดีเด่นสาขาไร่นาสวนผสม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
     
2 เกษตรกรดีเด่นสาขาทำสวน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มาหสารคาม
     
3 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมและผ้าฝ้าย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
     
4 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลโพนทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
     
5 คู่มือรูปแบบการผลิตพืช (CROP PRODUCTION MODEL)
สำหรับ (FOR) - ข้าวหอมมะลิไทย อินทรีย
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
     
6 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปลาร้าหมักบ้านหนองล่าม ม.1 ต.เหล่าบัวบาน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
     
7 กลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน บ้านหนองบอนหนองเหล่ายาว ต.หนองบอน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
     
8 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพิ่มพูนทรีพย์ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
     
9 การปลูกอ้อย 100 ตันต่อไร่ สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
     
     

 

 

 

 สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 120 บ้านแวงน่าง ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 0-4377-7837 , 0-4377-7137 โทรสาร 0-4377-7519
e- mail Address = mahasarakham@doae.go.th ผู้ดูแลเว็บไซต์