แผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี 2558/59  
     
  1. หนังสือแจ้งจังหวัด  
  2. ปกและสารบัญ  
  3. คู่มือฉบับสมบุรณ์  
  4. คำแนะนำการดำเนินงานของจังหวัด  
  5. เอกสารประกอบการประชุม