เป้าหมายการการบันทึก กสก. ปี 2559 จังหวัดมหาสารคาม
       
  แบบ กสก.ที่ ชื่อโครงการ
  1   โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
  2   โครงการวิสาหกิจชุมชน
  5   โครงการอาสาสมัครเกษตร
  8   โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร
  10   โครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน
  11   โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  21   โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร
  23   โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (พัฒนาเกษตรกรสู่ระบบมาตรฐาน GAP)
  24   โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (พัฒนาเกษตรกรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์)
  35   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (แมลงเศรษฐกิจ)
  37   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย
  38   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (มันสำปะหลัง)