เอกสารประกอบการประชุม
" คณะขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ" (Single Command)

       
  มาตรการที่ 1 ลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร  
  มาตรการที่ 2 การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning)  
  มาตรการที่ 3 ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  
  มาตรการที่ 4 เกษตรอินทรีย์  
  มาตรการที่ 5 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสิค้าเกษตร  
  มาตรการที่ 6 ธนาคารสินค้าเกษตร