IE 7 ขึ้นไป เว็ปไซต์นี้แสดงผลได้สมบูรณ์ที่ความละเอียดหน้าจอ [ 1280 x 720 ] pixels
  . คำขวัญประจำจังหวัดมหาสารคาม : พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักศิลานคร ค่านิยมกรมส่งเสริมการเกษตร : กรมส่งเสริมการเกษตรมีคนอยู่ทั่วทิศ เป็นมิตรแท้ของเกษตกร  
     
 
 
อำเภอเมืองมหาสารคาม
อำเภอแกดำ
อำเภอโกสุมพิสัย
อำเภอกันทรวิชัย
อำเภอเชียงยืน
อำเภอบรบือ
อำเภอนาเชือก
อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
อำเภอวาปีปทุม
อำเภอนาดูน
อำเภอยางสีสุราช
อำเภอกุดรัง
อำเภอชื่นชม
           
           96

   
     
         
         
         
         
 

5

operationnew566


34


    09    

ข่าวเตือนภัยเกษตร

2

ข่าวเพิ่มเติม36

     
 

   

ข่าวประชาสัมพันธ์

36

ดาวโหลดใบสมัครได้ที่ www.thairice.org

   

2

     
     

3

"ผู้ว่าฯมหาสารคาม ขับเคลื่อน เกษตรทฤษฎีใหม่"

   

"มหาสารคาม 4.0"

     
 
8 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒6
  การรักษาความปลอดภัยในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต
 

แจ้งแนวทางการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกกัญชา และแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ขอรัอนุญาตปลูก ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา

  หลักเกณฑ์การพิจารณาการขออนุญาตใช้ตราสัญลักณ์
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
6
8

แบบสอบถามประเด็นการตรวจติดตามโครงการ
ตามแผนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
6

คู่มือการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แบบฟอร์มแผน-ผล การปฏิบัติงาน
รายบุคคล รายเดือน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงานสำนักงาน
รายเดือน
แบบรายงานแผนการปฏิบัติงาน
การตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการ/
กิจกรรมสำคัญ แบบรายงานที่
>แบบ 3 >แบบ 4 >แบบ 5
แผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความ
ต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหา
ภัยแล้ง ปี 2558/59
นโยบาย รมว.เกษตรและสหกรณ์
แบบฟอร์มหนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการเกษตร
ใบรับรองเงินเดือน
เอกสาร "คณะขับเคลื่อนนโยบาย
ก.เกษตรฯ แบบเบ็ดเสร็จ" single
Command
แบบ กสก. ปี2559
คู่มืออบรมเกษตรกรฯ ภัยแล้ง 2558/59
3 เกณฑ์คะแนน พ.ร.บ.อำนวยความ
สะดวกฯ
เอกสารประจำปีงบประมาณ 2560
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รอบที่ ๒ new
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  วันที่ 21 เม.ย.2560นายเสน่ห์ นนทะโชติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน
การประชุมขับเคลื่อนโครงการ 5 ประสาน
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง

  วันที่ 8-9 เม.ย.2560 สำนักงานเกษตรจังหวัด
มหาสารคาม สำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ
จัดนิทรรศการ มหาสารคาม 4.0 ...
     
               
                   
               
      " รองปลัดก.เกษตรฯ ติดตามงาน
เกษตร ทฤษฎีใหม่ "
    "5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ"      
                   
   

 

วันที่ 8 เม.ย.2560 น.สพ.ธนิตย์ เอนกวิทย์
รองปลัดกระทระทรวงเกษตรฯ ติดตามงาน
โครงการ" 5ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่
ถวายในหลวง" ในพื้นที่อ.วาปีปทุม...
 

วันที่ 5 เม.ย.2560 นายประโมทย์ วัฒนะ
หน.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เข้าร่วมการอบรม โครงการ " 5 ประสาน
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง"
ณ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม...

     
     

6 ประกาศจังหวัดมหาสารคาม
เรื่อง ประกวดราคาซื้อปัจจัยการผลิตไม้ผลตามแผนการดำเนินการ
โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

6ประกาศจังหวัดมหาสารคาม
เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

-แผนซื้อปัจจัยการผลิตไม้ผล

-แผนสร้างสำนักงานเกษตรอำเภอเมือง

6ประกาศ จังหวัดมหาสารคาม

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจรับรองระบบมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ (รายเดี่ยว)

จำนวน ๕๐๐ แปลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศ จังหวัดมหาสารคาม

- ร่างขอบเขตงาน (TOR) จ้างเหมาตรวจรับรองระบบมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ (รายเดี่ยว)

- เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

6ประกาศ จังหวัดมหาสารคาม เรื่องอัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ

   

6ประกาศ จังหวัดมหาสารคาม

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจรับรองระบบมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ (รายเดี่ยว)

จำนวน ๕๐๐ แปลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศ จังหวัดมหาสารคาม

- ร่างขอบเขตงาน (TOR) จ้างเหมาตรวจรับรองระบบมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ (รายเดี่ยว)

- เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  ๐๒/๒๕๖๒

 

6ประกาศจังกวัดมหาสารคาม

เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการ 5 ประสาน

     
                     
 

  

 

 

     
       
       
       
   

ยกเลิกประกาศแผนการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2562

โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ new

 

ยกเลิกประกาศแผนการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2562

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562new

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
     


 

โรคไหม้ข้าว
  ปีที่ 14 ฉบับที่ 34 (15ก.ค.59)
เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง
  ปีที่ 14 ฉบับที่ 22 (21เม.ย.59)
ไรแดงศัตรูมันสำปะหลัง
  ปีที่ 14 ฉบับที่ 21 (20 มี.ค.2559)
โรครากเน่าโคนเน่า
  ปีที่ 14 ฉบับที่ 23 (27 เม.ย.2559)
เพลี้ยไฟ
  ปีที่ 14 ฉบับที่ 15 (23 มี.ค.2559)
โคนเน่า-หัวเน่ามันสำปะหลัง
  ปีที่ 14 ฉบับที่ 6 (15 ก.พ.2559)
  ข่าวเพิ่มเติม
   

 

    เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ 1, เอกสารแนบ 2, เอกสารแนบ 3    
   

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างตรวจรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (รายเดี่ยว) จำนวน 1,000 แปลงโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าข้าวครบวงจร โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบnew

   
   

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างตรวจรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (รายเดี่ยว)
จำนวน ๑,๐๐๐ แปลง โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าข้าวครบวงจร  โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ)เอกสารแนบ 1 ,(เอกสารประกวดราคา)เอกสารแนบ 2new

   
   

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดมหาสารคาม กิจกรรมสนับสนุนกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรและกลุ่มผู้จัดหาสมุนไพรจากธรรมชาติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 2

   
   

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดมหาสารคาม
กิจกรรมสนับสนุนกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรจากธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 2

   
 

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม  เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจของจังหวัด กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 2

   
    ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจของจังหวัด กิจกรรมส่งเสริมการผลิตมันสำปะหลัง (แปลงใหญ่) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 2    
   

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อโรงสีข้าวชุมชน โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวครบวงจร โครงการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และงบประมาณเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 2 เอกสารแนบ 3

   
   

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม  เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อโรงสีข้าวชุมชน โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวครบวงจร โครงการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และงบประมาณเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   
   

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม
เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โครงการพัฒนาคุณาภพการผลิตและเพิ่มมูลค่าการผลิตมันสำปะหลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารแนบ 2

   
   

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

   
   

ประกาศจังหวัดมหาสารคามเรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าการผลิตมันสำปะหลัง โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   
   

ประกาศจังหวัดมหาสารคามเรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจของจังหวัด กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการผลิตมันสำปะหลัง (แปลงใหญ่) โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   
   

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าการผลิตอ้อยโรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   
 

ประกาศจังหวัดมหาสารคามเรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างเรืองโรง โรงสีข้าวกล้อง ข้าวสาร โครงการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   
 

ประกาศจังหวัดมหาสารคามเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจของจังหวัด
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   
    ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อโรงสีข้าวกล้อง ข้าวสาร โครงการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และงบประมาณเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    
    ประกาศจังหวัดมหาสารคาม
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจของจั งหวัด
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมมการผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์ (e-bidding)

   
   

ประกาศจังหวัดมหาสารคามเรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการผลิตพื ชเศรษฐกิจของจังหวัด กิจกรรมหลักงเสริมการผลิตมันสําปะหลั ง (แปลงใหญ) โครงการภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   
    ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่ มมูลค่าการผลิตมันสําปะหลัง โครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e- bidding)

   
    ประกาศจังหวัดมหาสารคาม
เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าการผลิตมันสำปะหลัง โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
    ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิต
และเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวครบวงจร งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปี ๒๕๖๐
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
    ประกาศจังหวัดมหาสารคาม
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างลานตากข้าว โครงการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
   

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม
เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าการผลิตมันสำปะหลัง
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ไถระเบิดดินดาน)

   
   

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัด
กิจกรรม ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ไถกลบตอซังข้าว)

   
   

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างเรือนโรง โรงสีข้าวกล้อง ข้าวสาร

   
    ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่า    การผลิตอ้อยโรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    
    ประกาศจังหวัดมหาสารคาม
เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจของจังหวัด กิจกรรมหลักส่งเสริมการผลิตมัน
สําปะหลัง (แปลงใหญ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์(e-bidding)

   
    ประกาศจังหวัดมหาสารคาม
เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจของจังหวัด กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการผลิตข้าว
อินทรีย์ครบวงจร ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจของจังหวัด กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ1 เอกสารแนบ2 เอกสารแนบ3    
   

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

- เรือนโรง โรงสีข้าวกล้อง ข้าวสาร

- โรงสีข้าวกล้อง ข้าวสาร

   
    ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวครบวงจร งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปี 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 2    
         
    ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR ) โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าการผลิตอ้อยโรงงาน เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 2 เอกสารแนบ 3 เอกสารแนบ 4 เอกสารแนบ 5 เอกสารแนบ 6 เอกสารแนบ 7 เอกสารแนบ 8 เอกสารแนบ 9    
         
   

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 1.แผนจ้างไถ(ข้าวอินทรีย์) 2.แผนซื้ออ้อยกลุ่ม 3.แผนเรือนโรง(ข้าวอินทรีย์) 4.แผนโรงสี(ข้าวอินทรีย์)

   
         
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจของจังหวัดมหาสารคาม กิจกรรมส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงาน (แปลงใหญ่)    
         
    ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตรโครงการส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจ ของจังหวัดมหาสารคาม กิจกรรมส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงาน (แปลงใหญ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด 1 รายละเอียด 2 รายละเอียด 3 รายละเอียด 4 รายละเอียด 5    
         
    เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561    
   

 

   
    ประกาศ สอบราคาจ้างตรวจรับรองแปลงข้าวอินทรีย์รายเดี่ยว โครงการส่งเสริมการผลิต
ข้าวอินทรีย์ ปี ๒๕๖๐
รายละเอียด 1 รายละเอียด 2 รายละเอียด 3
   
         
    ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถเกี่ยวนวดข้าวขนาดใหญ่และเทเลอร์พร้อมขนย้าย
รายละเอียดเพิ่มเติม
   
         
    ประกาศประกวดราคาซื้อครภัณฑ์การเกษตร รถเกี่ยวนวดข้าวขนาดกลางและเทเลอร์พร้อมขนย้าย
รายละเอียดเพิ่มเติม

   
         
    เรื่อง (ร่าง) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถเกี่ยวนวดข้าวขนาดกลางพร้อมเทเลอร์
ขนย้าย โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปี 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
   

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รายละเอียด 1 และ 2

   
                   
    รื่อง (ร่าง) ประกาศประกวดราคมซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิต
และเพิ่มมูลค่า ผลผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง งบประมาณเพิ่มเติม ปี 2560
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
     

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รายละเอียด 1 2 และ 3

     
                     
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฉางข้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    
      โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รายละเอียด 1 และ 2    
         
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฉางข้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    
      โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รายละเอียด 1 และ 2    
                 
    อ่านข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มเติม    
      ขอเชิญเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น    
         
       
       
       
         
       
       
   
                   
         
     
     
     
       
     
     
 
   
     
           
                   
                   
       
     
     
     
     
111
                       
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 120 บ้านแวงน่าง ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 0-4377-7837 , 0-4377-7137 โทรสาร 0-4377-7519
e- mail Address = mahasarakham@doae.go.th ผู้ดูแลเว็บไซต์ :