'
 


 
ว่าที่ ร.ต.จักรภัทร ผ่องโอภาส เกษตรจังหวัดมหาสารคาม
เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

การแปรรูปผลผลิตเกษตร ปี ๒๕๕๕ ที่ห้องประชุมพิรุณ ๒
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง
มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม


นายวิชัน  วิเทศ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และคณะจากสำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม  ลงพื้นที่ติดตามงานการอบรมอาสาสมัครเกษตร  โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ปี 2555 
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม

 

ข้าวแตนน้ำแตงโม
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองบัวดง
เสื่อกกลายมัดหมี่
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแพง
ผ้าฝ้าย
ไหมฝ้ายงัวบาพัฒนา
ผ้าไหมทอง
วิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมทอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 26 ธค. 2555
 
โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดปีงบประมาณ 2556 ( 1 ตุลาคม 2555)
ด่วนที่สุด  ขอให้ 35 จังหวัด ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเกษตรกรในระบบ ทพศ.
แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเยียวยา แต่ ธกส. จ้งว่าเข้าร่วม
โครงการรับจำนำ และส่งข้อมูลคืนกรมส่งเสริมการเกษตร
ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2555

ธกส.ขอให้ตรวจสอบข้อมูล ชื่อ - สกุล เลข 13 หลัก และเลขที่บัญชีเงินฝากอีกครั้ง
ภายในวันทีี่ 20 มิถุนายน 2555
สัมมนาการเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2555
ขอความร่วมมือจังหวัดจัดส่งข้อมูลเป้าหมายการจัดเก็บ ข้อมูลสถาบันเกษตรกร ปี 2555
ทั้ง 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกรเพื่อใช้ติดตามการรายงานข้อมูลในระบบสารสนเทศ
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร โดยส่งข้อมูลทาง e-mail : ict30@doae.go.th
ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2555 ต้องการสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อกลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0-2940-6028-9, 0-2940-6071 รายชื่อจังหวัดที่ส่งและยังไม่ได้ส่ง
ข้อมูลเป้าหมาย (แก้ไขข้อมูลวันที่ 15 มิถุนายน 2555)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศร้อนกับฟ้าหลัวในตอน
กลางวัน อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศา มีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรง  บางแห่ง ร้อยละ 10
ของพื้นที่ ลมใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
 
 

 

ด้านกายภาพ
ด้านการเมืองการปกครอง
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านทรัพยากรธรรมชาต
ิและสิ่งแวดล้อม
เตือนภัยมหาสารคาม
ระบบ GIS จังหวัด
รายงานราคาปุ๋ยเคมี
ราคาวัตถุดิบสำคัญ
ราคาเฉลี่ยรายเดือนของ
สินค้าสำคัญในตลาด กทม.
ราคาสินค้าการเกษตร
ณ ตลาดสี่มุมเมือง
ปริมาณและมูลค่าการส่งออก
สินค้าเกษตรรายเดือน
ผักบุ้งจีน
ผักหวานป่า
การปลูกแตงกวา
การปลูกขมิ้นชัน
การปลูกถั่วเขียว
การปลูกถั่วฝักยาว
การปลูกผักกาดขาวปล
การปลูกหน่อไม้ฝรั่ง
หน่อขาว
การปลูกหน่อไม้ฝรั่ง
การปลูกมันแกว
การบริหารโครงการและ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การจัดการความรู้
(doae KM)
คลังข้อมูล สพท.
พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหาร ราชการ แผ่นดิน
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550
พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการ พลเรือน ฉบับใหม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระทำความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ 2550
โครงการขยายผลการ
พัฒนาบุคลากรด้วยสื่ออิเล็ก
ทรอนิกส์แบบออนไลน
13 font for Usc
โปรแกรม mind map
โปรแกรม Skype
โปรแกรม Cor_FTP
โปรแกรม Farmdev  
โปรแกรม JOB  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

คำขวัญจังหวัด
โครงสร้างองค์กร
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประชุม DW
ประชุมสำนักงาน
ประชุมธุรการ
ประชุมเคหกิจเกษตร
ครัวเรือนเกษตรกร
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ทางการเกษตร
พืชเศรษฐกิจ
คู่มือมาตรฐานพันธุ์พืช
และราคากลางปัจจัยการผลิต
คาดคะเนผลผลิตข้าว
สภาพการทำนาป
สภาพการทำนาปรัง
ทำเนียบหมู่บ้าน
ข้อมูล ศบกต.
ปฎิทินการจัดส่งรายงาน
รายงานพืชฤดูแล้ง
ทำเนียบเกษตรอำเภอ
E-mail อำเภอ
หมายเลขโทรศัพท์อำเภอ
Link-webอำเภอ
โครงการ ปี 53
โครงการ ปี 54
ผู้รับผิดชอบหลักประจำ
โครงการ
ศูนย์บริการคืออะไร
รายชื่อเกษตรตำบล
แผนพัฒนาการเกษตร
ระดับตำบล
แผนที่แสดงที่ตั้งศูนย์บริการฯ
ศูนย์บริการดีเด่นของจังหวัด
การประกวดศูนยบริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจำตำบล ปี 2553
ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร
รายงานสถานภาพกลุ่ม
ข้อมูลพื้นฐานกลุ่ม
ยุวเกษตรกร
รายงานสถานภาพกลุ่ม
คู่มือการใช้งานสำหรับ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
การประกวดผลผลิตข้าวนาปี
ปีการผลิต ปี 2555/56

การประกวดศูนย์บริการฯ
สรุปการประกวดงานส่งเสริม
การเกษตร ปี 2553
การสรรหาบุคคลเข้า
รับราชการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ
ระบบพนักงานราชการ
โยกย้ายข้าราชการ
คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
ประเมินผลงาน
ผลการประเมินบุคคล
เพื่อเลื่อนระดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และ
เครื่องแบบราชการ
เกษียณอายุราชการปกติ
และก่อนกำหนด
แบบฟอร์มราชการ
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.)
ขึ้นทะเบียนการปลูก
พืชเศรษฐกิจ
ระบบสารสนเทศการผลิต
ด้านเกษตร
โปรแกรมสารสนเทศทรัพยากร
บุคคล
ส่งภาพข่าวกรมส่งเสริม
การเกษตร
ผล/แผนปฎิบัติการรายงาน
e-Project