ข่าวกิจกรรมส่งเสริมการเกษตร

messageImage_1640749750779
1
19
3
2
553654
ข่าวประชาสัมพันธ์ (8)
ประชุมสัยจร
มอบปุ๋ย
มอบพันธุ์ พริกมะเขือ
messageImage_1640749750779 1 19 3 2 553654 ข่าวประชาสัมพันธ์ (8) ประชุมสัยจร มอบปุ๋ย มอบพันธุ์ พริกมะเขือ

สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

1 week 4 days ago

สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคามขอแสดงความยินดีกับท่านเกษตรอำเภอคนใหม่และท่านนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษคนใหม่ทุกท่าน

สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

2 weeks 3 days ago

เกษตรกรรายใหม่สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบออนไลน์ (e-Form) ได้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 efarmer.doae.go.th/login

สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

2 weeks 4 days ago

นายสมพร นามพิลา เกษตรจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการขยายผลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมหาสารคาม เพื่อขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้เกษตรกรและนักเรียนมีความรู้และมีทักษะทางอาชีพการเกษตรการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรสำหรับเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตสามารถพึ่งพาตนเองและนำไปพัฒนาท้องถิ่นได้และลดระดับปัญหา
การขาดสารอาหารและโรคติดต่อลดระดับความรุนแรงลง มีแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรและแหล่งพันธุ์ดีสู่ชุมชน โดยเจ้าหน้าที่ผู้ผิดชอบโครงการพระราชดำริระดับอำเภอและเกษตรกรเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพิรุณ2 สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

2 weeks 5 days ago

นายสมพร นามพิลา เกษตรจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำแผนขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ปี 2567 โครงการส่งเสริมกระบวนการผลิตการแปรรูปสินค้าเกษตรตามคงามต้องการของตลาดอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน กิจกรรมส่งเสริมพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัด(ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมพิรุณ1 สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

3 weeks 17 hours ago

สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

3 weeks 17 hours ago

นายสมพร นามพิลา เกษตรจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ T&V System โดยในที่ประชุมได้ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

3 weeks 2 days ago

วันที่ 3 กย. 65 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นายสมพร นามพิลา เกษตรจังหวัดมหาสารคามเป็นประธาน ในพิธีฟังการแสดงพระธรรมเทศนาคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดปรมัยยิกาวาส ต.เขวา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราช เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมหาสารคาม และพี่น้องชาวบ้านหม้อและเขตตำบลเขวา ร่วมกิจกรรม ประมาณ 100 คน

เพิ่มเพื่อน