นายประยูร สุวรรณคำ
เกษตรจังหวัดมหาสารคาม
 
       
                 
นายธีระพงศ์ ฤทธิโชติ
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
นายปราโมทย์ วัฒนะ
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
นายณรงค์ ไชยลาภ
หัวหน้ากลุ่ทยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
นายเสกสรรค์ ศรีบุศยกุล
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช
นางสุรางค์ โพธิ์เงิน
รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
                 
 
 
winai
 
 
นายสุทธินัย จันทะสอน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางอุดม อาจศิริ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายวินัย ผาบจันดา
นักวิฃาการส่งเสริมการเกษตรฃำนาญการ
นางสาวศุภลักษณ์ แพงไธสงค์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางประนอม สุวรรณมิตร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
   
       
 
wutchara
 
 
นางสาวอริสรา ภูเด่นผา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
 

นายวัชระ เทพแพง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นายธนกฤต ถิ่นสำอางค์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
 
นางสาวเทพวดี ช้างดี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
 
นางสาวกริชญาพร สุ่มมาตย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
       
 
pen
wiset
   
นายถาวร กุศลจิต
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
  นางสาวเพ็ญจันทร์ ภูทองพัน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายวิเศษ สิทธิเสือ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
  นางสาวสุดารัตน์ ผิวเผื่อน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
 
นางจารุณีย์ รักษาภักดี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
   
       
 
supasing
     
suawarak
นางสาวเกษศิรินทร์ กลิ่นวิชัย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
 
นายสุภสิงห์ โพธิสนธ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

นายศุภกร จันทรโสภณ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

     
นางเสาวลักษณ์ จันนา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
           
 
     
นางสาวฉลองศรี สมฤาแสน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
นางชกัญฎา จันทชุม
พนักงงานพิมพ์ ส3
     
นางเกศศิริ พูลสวาท
พนักงานทั่วไป
           
     
     
piyawun
   
นายจารุวัฒน์ คำสะอาด
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
     
นางสาวปิยวรรณ พันธมี
เจ้าพนักงานธุรการ
                 
       
rat
       
       
นางสาวรัชนีพร ภูทองหล่อ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
       
    ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธ.ค.61